• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Brasov pe anul 2018


  16.01.2018

  Este un buget care răspunde necesităților municipiului Brașov pentru 2018, care pleacă de la asigurarea sumelor pentru domeniile de activitate care trebuie finanțate de la bugetul local, care asigură finanțare pentru investiții noi sau în derulare, dar și pentru susţinerea educației, pentru finanţarea programelor sociale, culturale şi sportive. Am încercat să asigurăm ceea ce este necesar pentru municipiul Brașov în 2018 din toate punctele de vedere" - George Scripcaru, primarul municipiului Braşov

  Nota: Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov pe anul 2018 poate fi consultat pe pagina Primariei Municipiului Brasov - sectiunea Informatii Financiare
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta urbanism Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoGalerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 05-03-2018 ora 16:00

Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:
1. inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
2. inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane - Directia Arhitect Sef

Conditiile de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 19.03.2018, ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in :
a) - domeniul stiintelor ingineresti (DFI): ramura de stiinta (RSI) inginerie civila:
- in domeniul de licenta (DL) inginerie civila - specializarea (S) constructii civile, industriale si agricole;
-in domeniul de licenta (DL) ingineria instalatiilor -specializarea(S) instalatii pentru constructii;
b) - domeniul stiinte umaniste si arte (DFI), ramura de stiinta (RSI) arhitectura si urbanism:
- in domeniul de licenta (DL) arhitectura - specializarea (S) arhitectura;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an.
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent :
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane - Directia Arhitect Sef sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte umaniste si arte (DFI), ramura de stiinta (RSI) arhitectura si urbanism, in domeniul de licenta (DL) arhitectura - specializarea (S) arhitectura sau in domeniul de licenta (DL) urbanism - specializarea (S) urbanism si amenajarea teritoriului;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional principal :
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv in perioada 14.02.2018 - 05.03.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihai Adina - inspector I superior - Serviciul Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 14.02.2018


Documente anexate: Dosar Concurs 19.03.zip

concurs - 14-02-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:
1. Consilier S debutant in cadrul Biroului Dispecerat Tehnic - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice (2 posturi)
2. Portar in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica (1 post)

Conditiile de desfasurare a concursului:
- data organizarii: - probei scrise 26.02.2018 - ora 10:00
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior
Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa
3. interviul
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr.286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de consilier S debutant in cadrul Biroului Dispecerat Tehnic - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice sunt urmatoarele:
- nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office,(Word, Excel si posta electronica) - vor fi verificate in cadrul probelor de concurs, respectiv proba scrisa si interviu.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
3. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind libeul acces la informatiile de interes public;
5. H.G. nr. 478 /2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002;
6. Legea nr. 455 / 2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulteriare;
7. Utilizarea computerului Windows 7 sau Windows 8 ( Editura Euroaptitudini sau alte edituri);
8. Microsoft Office (Editare de text si Calcul tabelar) ( Editura Euroaptitudini sau alte edituri);
9. Instrumente online ( Editura Euroaptitudini sau alte edituri);

2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de portar in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica sunt urmatoarele:
- nivelul studiilor: studii gimnaziale absolvite cu diploma sau studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in munca: minim 2 ani;
- program de lucru adaptat specificului institutiei.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr.215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (·cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele original, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Brasov, telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 14.02.2018.
Data afisarii anuntului: 01.02.2018

concurs - 29-01-2018 ora 10:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza:

I. consilier juridic clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala

II. referent clasa III grad profesional superior in cadrul Biroului Dispecerat Tehnic - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice

Conditiile de desfasurare: Data organizarii:
- probei scrise: 29.01.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

I. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Contencios - Directia Juridica si de Administratie Publica Locala sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier juridic clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice - specializarea drept:
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Noul Cod Civil - Cartea a V-a: Despre obligatii, Titlul II;
6. Noul Cod de Procedura Civila; Cartea a II-a: Procedura contencioasa, Titlul I. Procedura in fata primei instante;
7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
9. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificarile ulterioare;
11. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificarile ulterioare;
12. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

II. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional superior in cadrul Biroului Dispecerat Tehnic - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent clasa III se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent clasa III grad profesional superior care necesita studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
7. Legea nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002;
8. Legea nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Utilizarea computerului Windows 7 sau Windows 8 ( Editura Euroaptitudini sau alte edituri)
10. Microsoft Office (Editare de text si Calcul tabelar) ( Editura Euroaptitudini sau alte edituri)
11. Instrumente online ( Editura Euroaptitudini sau alte edituri.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv in perioada 21.12.2017 - 09.01.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copie xerox a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
- copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.

NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Dinca Liliana Mihaela - sef serviciu - Serviciul Resurse Umane. DATA AFISARII ANUNTULUI : 21.12.2017

achizitie directa - 25-01-2018 ora 00:00 - termen expirat

MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: TATARU IONELA , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: serviciilor de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC.
CPV: 50000000-5-Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
Descrierea contractului: Contract de achizitie publica de servicii care vor asigura Servicii specifice de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC din cadrul Primariei Municipiului Brasov. Cod CPV: 50000000-5 servicii intretinere si reparare 50730000-1 servicii intretinere reparare grupuri refrigerare 50532300-6 servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor.
Valoarea estimata fara TVA: 46218.48 RON
Conditii contract: Contractul de achizitie servicii de intretinere la sistemul de alarmare la efractie, incendiu, TVCI, generator electric si sistem climatizare HVAC va fi intra in vigoare la data semnarii si va fi scadent la data de 31.12.2018. Se vor respecta toate obligatiile, conditiile tehnice si de confidentialitate conform caietului de sarcini.Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.In vederea elaborarii ofertei tehnice si financiare ofertantii trebuie - in mod obligatoriu - sa realizeze in cadrul etapei de ofertare, inspectia tehnica a locatiilor in care sunt instalate si operate sistemele din cadrul prezentei documentatii.
Conditii participare: Ofertantul trebuie sa fie autorizat/avizat sa desfasoare servicii ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini si sa detina personal calificat si specializat pentru asigurarea serviciilor de mentenanta si intretinere a celor 5 sisteme implementate, astfel: Ofertantul (societatea) trebuie sa fie autorizat IGPR (licenta de functionare pentru a desfasura activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare.Ofertantul trebuie sa fie autorizat AGFR - Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania.Personalul de interventie (Tehnicienii) trebuie sa fie avizati / autorizati IGPR, ARTS, ANRE si respectiv cu calificare de Frigotehnist.Ofertantul va face dovada calificarii/autorizarii asa cum s-a mentionat mai sus si va depune odata cu oferta, copii conform cu originalul, inclusiv copie dupa CUI al firmei.
Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-pret", cu respectarea tuturor cerintelor din prezentul caiet de sarcini.Factorii de evaluare: Pretul oferta: Pf - 80 puncte.Termen de remediere al defectelor ce presupun interventie corectiva, cu risc scazut : Pt1 - 10 puncte Termen de remediere al defectelor ce presupun interventie corectiva, cu risc mediu : Pt2 - 10 puncte.Descrierea algoritmului de calcul: 1. Punctajul financiar se calculeazaPentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat - 80 puncte.Pentru celelalte oferte, punctajul se va calcula potrivit formulei: Pf= Pret min/Pret oferta x 80, unde Pf - punctaj financiar oferta;Pret min - cel mai mic pret dintre toate ofertele Pret oferta-pretul ofertei 2. Punctajul ethnic.2.1. Punctajul pentru T.
Termen limita primire oferte: 25.01.2018
Informatii suplimentare: Documentatia de participare se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri sau se poate solicita pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va fi exprimata in LEI fara TVA, cu TVA-ul evidentiat separat, va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data de 25.01.2018 inclusiv, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter sau pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

concurs - 19-01-2018 ora 16:00 - termen expirat

Municipiul Brasov, prin Comisia de selectie a candidatilor pentru functia de membru al Consiliul de Administratie al societatii comerciale TETKRON SRL, asistata de expertul independent specializat in recrutarea resurselor umane Fox Management Consultants , organizeaza procedura de recrutare / selectie al candidatilor pentru 3 (trei) pozitii de membru in Consiliul de Administratie al societatii.

Dosarele de inscriere ale candidatilor se vor depune la registratura Primariei Municipiului Brasov, Bd. Eroilor Nr. 8, Brasov, Judetul Brasov pana la date de 19.01.2018 inclusiv, ora 16,00 totodata se vor transmite si electronic prin e-mail la adresa magdacristinaradu@gmail.com
Mesajele pe e-mail vor avea titlul " Candidatura CA Tetkron_ Nume _ Prenume".
Documentele trimise pe e-mail vor avea titlul " _Nume document _ Nume_Prenume
Conditiile de desfasurare, respectiv de participare la concurs si continutul dosarului de inscriere sunt afisate la sediul Societatii TETKRON SRL, si pe site-ul Autoritatii Publice Tutelare (www.brasovcity.ro ) sectiunea Primaria Brasov - Institutii subordonate - Tetkron.
Informatii suplimentare la tel. 0268416550 int. 252 si 0799358582.


Documente anexate: Anunt Tetkron 2017.zip

concurs - 08-01-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8 in vederea ocuparii urmatorului post contractual de executie vacant din cadrul Primariei Municipiului Brasov :
- Referent MIA - 1 post in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica

Conditiile de desfasurare a concursului:
Data organizarii: - probei scrise: 19.01.2018 ora 10.00
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior.
Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa
3. interviul
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de Referent MIA in cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Serviciul Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica:
- nivelul studiilor : studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 7 ani
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
- cunostinte de limba engleza / italiana / germana - nivel minim - conversational.
2. Bibliografia:
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste;
5. Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 (republicata*) privind circulatia pe drumurile publice).
Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresata Conducerii Institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
g) curriculum vitae.
Nota:
* Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
* Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului ( proba scrisa care va avea loc in data de 19.01.2018)
Dosarele de inscriere si participare la concurs se vor depune la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana la data de 08.01.2018 ora 16,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268 / 41.65.50 int. 147.

concurs - 03-01-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant - 1 post din cadrul Biroului Dispecerat Tehnic - Directia Tehnologii Informationale si Servicii Electronice.
Conditiile de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 15.01.2018, ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional debutant sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office (Word, Excel si posta electronica).
BIBLIOGRAFIA
1. Constitutia Romaniei, republicata.
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. republicata;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002;
8. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata;
9. Utilizarea computerului - Windows 7 sau Windows 8 - Editura Euroaptitudini sau alta editura:
10. Microsoft Office (editare de text si Calcul tabelar) - Editura Euroaptitudini sau alta editura:
11. Instrumente online - Editura Euroaptitudini sau alta editura.
Dosarele de inscriere se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 15.12.2017 - 03.01.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae, cf. modelului comun european;
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copie xerox a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
- copia xerox a carnetului de munca si, dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeveritei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
NOTA: copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate, cf. art. 49, alin. (3) din HG nr.611/2008.
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, e-mail: ru@brasovcity.ro; persoana de contact: dna Rebegea Adriana - consilier clasa I grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane.
Data afisarii anuntului: 15.12.2017

concurs - 03-01-2018 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef.
Conditii de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 10.01.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr.8.
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier clasa I grad profesional superior sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea constructii civile, industriale si agricole;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5), lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti - specializarea constructii civile, industriale si agricole; :
1. Constitutia Romaniei - republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
Perioada de depune a dosarele de concurs: in termen de 8 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, respectiv in perioada 27.12.2017 - 03.01.2018, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni - Camera nr. 1.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- copia xerox a actului de identitate;
- copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
- copie xerox a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
- copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
- copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Mihai Adina - inspector - Serviciul Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 27.12.2017


Documente anexate: Anunt concurs 10.01.2018.zip

concurs - 27-12-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unor posturi contractuale vacante de executie:
 • Referent M IA in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef (1 post)
 • Inspector de specialitate S IA in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (1 post)

  Pentru postul de Referent M IA in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef:
  Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
  - Proba scrisa: in data de 12.01.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Brasov - B-dul Eroilor nr. 8
  - Interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior.
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviul

  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Referent M IA in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef
  - nivelul studiilor: studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat in specialitatea tehnica;
  - cunostinte operare pe calculator - nivel de baza;
  - vechime in munca: minim 7 ani.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
  3. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

  Pentru postul de Inspector de specialitate S IA in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta:
  Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
  - Proba fizica: in data de 05.01.2018, ora 10,00, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta " Tara Barsei", Brasov, Str. Mihai Viteazul nr. 11
  - Proba scrisa: in data de 12.01.2018, ora 10.00, la sediul Primariei Municipiului Brasov - B-dul Eroilor nr. 8
  - Interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior.
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba fizica -eliminatorie
  3. proba scrisa
  4 . interviul

  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Inspector de specialitate S IA in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
  -nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei: minim 7 ani;
  - sa fie atestat in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform prevederilor art. 12, alin. (1) din Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, actualizata;
  - sa fie apt psihologic;
  - sa detina abilitati si aptitudini de comunicare;
  - disponibilitate pentru program prelungit;
  - lucru si mobilizare sub stres;
  - capacitate de a evalua si stabili prioritati;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  3. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor
  4. O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
  5. O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
  6. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
  7. O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
  8. O.M.A.I. nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor la incendiu.
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  o cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  o copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  o copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  o carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  o cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza(cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  o adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  o copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, necesara indeplinirii conditiei specifice care implica efort fizic ( sa aiba o conditie fizica buna) si se testeaza prin proba suplimentara;
  o avizul psihologic;
  o atestat in domeniul apararii impotriva incendiilor - respectiv Certificat de absolvire pentru ocupatia -Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, actualizata;
  o curriculum vitae.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Brasov, telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 27.12.2017
  Data afisarii anuntului: 12.12.2017

  concurs - 18-12-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, dupa cum urmeaza:
  1. consilier clasa I grad profesional superior
  2. consilier clasa I grad profesional principal

  Conditiile de desfasurare:
  Data organizarii:
  - probei fizice : 05.01.2018, ora 10:00, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Tara Barsei", Brasov, Str. Mihai Viteazul nr. 11. Proba fizica este eliminatorie si se va desfasura conform prevederilor O.M.A.I. 96/2016.
  - probei scrise: 09.01.2018, ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.
  - interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8.

  1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior in cadrul
  Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, - pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 9 ani;
  - sa detina certificat de competenta profesionala de inspector protectie civila, conform prevederilor art. 13, alin. (6) din Legea nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila;
  - sa detina abilitati si aptitudini de comunicare;
  - disponibilitate pentru program prelungit;
  - lucru si mobilizare sub stres;
  - capacitate de a evalua si stabili prioritati;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - sa detina certificat de competenta profesionala de inspector protectie civila, conform prevederilor art. 13, alin. (6) din Legea nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila;
  - sa detina abilitati si aptitudini de comunicare;
  - disponibilitate pentru program prelungit;
  - lucru si mobilizare sub stres;
  - capacitate de a evalua si stabili prioritati;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.

  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional superior care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta :
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  5. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
  7. Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
  8. H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
  9. O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
  10.O.M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
  11.H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
  12. H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

  BIBLIOGRAFIA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal care necesita studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta :
  1. Constitutia Romaniei - republicata;
  2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  5. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
  7. Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
  8. H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
  9. H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
  10. H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  11. O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei;
  12. O.M.A.I nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila.

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. respectiv in perioada 29.11.2017 - 18.12.2017, la sediul Primariei Municipiului Brasov din B-dul Eroilor nr. 8, la Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - copia xerox a actului de identitate;
  - copii xerox ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  - copie xerox a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
  - copia xerox a carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  - copia xerox a adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - copia xerox a avizului psihologic;
  - copia xerox a adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, necesara indeplinirii conditiei specifice care implica efort fizic (sa aiba o conditie fizica buna) si se testeaza prin proba fizica;
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia de a-si completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data organizarii interviului;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acestuia.
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro. Persoana de contact d-na Dinca Liliana Mihaela - sef serviciu - Serviciul Resurse Umane.
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 29.11.2017

  achizitie directa - 15-12-2017 ora 00:00 - termen expirat

  Denumirea achizitie: STUDIU DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BRASOV si PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BRASOV
  CPV: 90731100-1-Gestionarea calitatii aerului (Rev.2)
  Descrierea contractului:
  Obiectul contractului de prestari servicii il constituie intocmirea Planului de calitate a aerului inconjurator,care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008, cu privire la calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, precum si in conformitate cu prevederile HG nr.257/27.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de mentinere a calitatii aerului. Planul de calitate a aerului va fi elaborat in concordanta cu cerintele legale prevazute in Ordinul ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 3299/28.08.2012 pentru Aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.
  Valoarea estimata fara TVA: 115000.00 RON
  Conditii contract: Durata de realizare a contractului este de 3 luni calendaristice de la emiterea Ordinului de incepere a executiei contractului.
  Conditii participare: Neindeplinirea in totalitate a uneia dintre cerintele minimale solicitate in Tema de proiectare conduce automat la respingerea ofertei, conform legislatiei in vigoare. Simpla declarare a respectarii cerintelor nu se va considera ca este o dovada a modalitatii in care acest lucru se va realiza, iar oferta tehnica va fi respinsa ca neconforma.Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta indicat in Sectiunea Formulare.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor Temei de proiectare. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului in lei fara TVA , in termen de 5 zile de la semnarea contractului. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului-conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
  Termen limita primire oferte: 15.12.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "Licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Se va depune oferta (tehnica si financiara) cu caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului. Ofertele se vor depune pe adresa de e-mail achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertele vor contine toate datele de identificare ale ofertantului: Denumire/Nume ofertant, adresa, alte date de identificare. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt.Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Pentru detalii se pot solicita pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro

  concurs - 12-12-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Stare Civila - 1 post;

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
 • proba scrisa in 18.12.2017 ora 10:00
 • data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei;
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.

  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.
  Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 05.12.2017 - 12.12.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante, sunt urmatoarele:
  a) sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice de executie temporar vacante si anume:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • scris caligrafic;
 • abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
 • disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior: minimum 9 ani.
  Atributiile prevazute in fisa postului aferente functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior sunt:
  1. inregistreaza nasterile produse pe raza municipiului Brasov;
  2. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de adoptie;
  3. intocmeste actele de nastere in baza hotararilor judecatoresti de inregistrare tardiva a nasterii;
  4. inregistreaza casatoriile incheiate in raza administrativ teritoriala a municipiului Brasov;
  5. inscrie mentiunile de divort pe baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile;
  6. inregistreaza decesele produse pe raza municipiului Brasov;
  7. intocmeste comunicari de nasteri, comunicari de deces;
  8. intocmeste lista certificatelor anulate, divorturilor la Serviciul de Evidenta a Persoanelor;
  9. intocmeste borderourile livretelor militare, pentru persoanele decedate si supuse obligatiilor militare;
  10. intocmeste lista persoanelor decedate, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov si le transmite la S.C. R.I.A.L. Brasov, pentru verificarea regimului juridic al locuintelor in conformitate cu H.C.L. nr. 51/28.02.2000;
  11. intocmeste lista persoanelor decedate sub 18 ani, foste cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, care beneficiaza de alocatii de stat si le transmite la Agentiei pentru Prestatii Sociale Brasov;
  12. intocmeste lista persoanelor decedate cu drept de vot si le transmite la Serviciul de Evidenta a Persoanelor, din raza teritoriala de la ultimul domiciliu, in vederea radierii din listele electorale;
  13. intocmeste opisul alfabetic precum si registrul desfasurator al certificatelor de stare civila;
  14. preia declaratiile de bunuri pentru intocmirea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale si le preda sefului de serviciu;
  15. intocmeste, inscrie si expediaza mentiunile de modificare a starii civile a persoanelor;
  16. intocmeste actele de stare civila corespunzatoare, urmare aprobarilor date de Primarul Municipiului Brasov;
  17. solutioneaza corespondenta repartizata in termenele legale;
  18. elibereaza certificate de stare civila sau dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila la cererea persoanelor indreptatite, precum si cele solicitate prin corespondenta;
  19. completeaza si expediaza extrase (de nastere, casatorie, deces) la cererea autoritatilor publice;
  20. intocmeste si elibereaza livretele de familie cu ocazia oficierii casatoriei;
  21. intocmeste si elibereaza livretele de familie familiilor constituite pana la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 495/1997, la cererea scrisa a reprezentantului familiei;
  22. asigura actualizarea datelor din livretul de familie pentru orice situatie aparuta ulterior emiterii documentului;
  23. da relatii, in timpul programului cu publicul, cu privire la activitatea Serviciului de Stare Civila;
  24. asigura desfasurarea activitatii peste programul normal de munca, precum si in zilele de repaus saptamanal, respectiv sambata si duminica, conform programarilor facute;
  25. solutioneaza cererile si toate lucrarile repartizate in termenele legale, descarcandu-le in baza de date: Regist;
  26. constata contraventiile si aplica sanctiunile la regimul actelor de stare civila, urmarind incasarea amenzilor aplicate;
  27. opereaza sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile cu privire la anularea, modificarea, completarea actelor de stare civila;
  28. opereaza dispozitiile de primar privind rectificarea unui act de stare civila;
  29. opereaza sentintele civile ramase definitive si irevocabile privind stabilirea filiatiei, tagada paternitatii, incuviintarea purtarii numelui, etc.;
  30. opereaza si solutioneaza conform procedurii mentiunile de pierdere, renuntare, redobandire si acordarea cetateniei romane;
  31. asigura ducerea mapelor la semnat, conform programarii;
  32. intocmeste situatia statistica si o expediaza cu buletinele statistice la Directia Judeteana de Statistica la termenele stabilite;
  33. introduce in calculator datele cuprinse in actele inscrise in registrele de stare civila;
  34. intocmeste anunturi (afise) cu privire la informatiile de interes public si le afiseaza la avizierul institutiei;
  35. afiseaza publicatiile privind incheierea unei casatorii;
  36. primeste cererile de solicitari de aprobare a transcrierilor certificatelor sau extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine si le transmite D.J.C.E.P. in vederea obtinerii avizului prealabil si intocmeste referatul de aprobare a primarului;
  37. solutioneaza dosarele de schimbare a numelui de familie si/sau a prenumelui pe cale administrativa;
  38. solutioneaza cererile privind rectificarea unui act de stare civila;
  39. preia cererile de divort pe cale administrativa ;
  40. confrunta datele din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, certificand pentru conformitate copiile depuse;
  41. solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin intermediul Directiei Judetene Comunitare de Evidenta a Persoanelor, alocarea din Registrul Unic al Certificatelor de Divort numar de certificat de divort;
  42. intocmeste si elibereaza certificatul de divort;
  43. intocmeste referatul de respingere a certificatului de divort, sau, dupa caz, intocmeste dispozitie de respingere a cererii de divort, in situatia prevazuta de lege;
  44. opereaza pe marginea actului de casatorie mentiunile privind regimul matrimonial ales;
  45. transmite extrase pentru uz oficial de pe actele de casatorie care au operate mentiunile privind regimul matrimonial ales, la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  46. transmite copiile certificatului de divort la Registrul National al Regimurilor Matrimoniale Bucuresti;
  47. respecta Procedura privind circuitul documentelor la Serviciul Stare Civila;
  48. asigura conditiile de climatizare, sonorizare, curatenie si ale celorlalte cerinte bunei functionari in spatiul special destinat solemnitatii oficierii, precum si in celelalte spatii destinate Serviciului Stare Civila;
  49. indeplineste orice alte sarcini dispuse de sefii ierarhici superiori;
  50. consilierul de stare civila desfasoara activitatea pe resoartele Serviciului de Stare Civila, anual, prin rotatie.

  BIBLIOGRAFIE
  - Constitutia Romaniei, republicata;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta persoanelor;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).

  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca ;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate, conform modelului din anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008;
  6. cazierul judiciar;
  7. copia adeverintei care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia;
  9. curriculum vitae, modelul comun european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Adeverintele privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011 care au un alt format decat cel prevazut in anexa nr.2D din H.G. nr.611/2008 trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in modelul din anexa si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, sau se poate descarca de pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Bibliografia si conditiile specifice de ocupare a postului se vor afisa si pe pagina de internet www.brasovcity.ro-sectiunea LICITATII SI CONCURSURI.
  Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt:
  -sediul din Bd. Eroilor nr.8 Brasov, tel.0268/414460-interior 139, fax 0268/415161, adresa e-mail sep@brasovcity.ro, persoana de contact Isbasoiu Rodica-Lenuta, consilier la SPCLEP Brasov.
  Data afisarii: 05.12.2017, ora 8.00

  consultarea pietei - 27-11-2017 ora 00:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Cazanescu Laurentiu , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt consultare piata
  Obiect consultare: Stabilirea valorii estimate pentru servicii de expertiza tenhica.
  Descriere consultare: Lot 1.Expertiza tehnica Pasaj rutier nou Darste; Lot 2.Expertiza tehnica Pasaj rutier vechi Darste; Lot 3.Expertiza tehnica Pod Strada Institutului- peste Ghimbasel; Lot 4.Expertiza tehnica Pod Strada Plugarilor-peste Ghimbasel; Lot 5.Expertiza tehnica Pod Strada Fantanii-peste Ghimbasel.
  Aspecte supuse consultarii: Oferta de pret in vederea determinarii valorii estimative a serviciului de elaborare expertiza tehnica aferenta fiecarui lot in vederea demararii procedurii de achizitie a serviciilor.Persoanele interesate pot efectua vizita in teren. Caietul de sarcini se poate descarca de pe SEAP sau site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro, sectiunea Licitatii si Consursuri.
  Data limita transmitere propuneri: 24.11.2017
  Data limita consultare: 27.11.2017
  Modalitate desfasurare: Achizitia se va desfasura in sistem electronic,criteriul va fi pretul cel mai scazut.Orice persoana/organizatie interesata are posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandarile legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: invest@brasovcity.ro. Autoritatea contractanta solicita participantilor la consultare sa declare informatiile confidentiale,clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala,potrivit legii.

  achizitie directa - 23-11-2017 ora 00:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publice , Tel. +40 268416550/128/124 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Denumirea achizitie: STUDIU DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BRASOV si PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BRASOV
  CPV: 90731100-1-Gestionarea calitatii aerului (Rev.2)
  Descrierea contractului:
  Obiectul contractului de prestari servicii il constituie intocmirea Planului de calitate a aerului inconjurator,care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008, cu privire la calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, precum si in conformitate cu prevederile HG nr.257/27.04.2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de mentinere a calitatii aerului. Planul de calitate a aerului va fi elaborat in concordanta cu cerintele legale prevazute in Ordinul ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 3299/28.08.2012 pentru Aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.
  Valoarea estimata fara TVA: 115000.00 RON
  Conditii contract: Durata de realizare a contractului este de 3 luni calendaristice de la emiterea Ordinului de incepere a executiei contractului.
  Conditii participare: Neindeplinirea in totalitate a uneia dintre cerintele minimale solicitate in Tema de proiectare conduce automat la respingerea ofertei, conform legislatiei in vigoare. Simpla declarare a respectarii cerintelor nu se va considera ca este o dovada a modalitatii in care acest lucru se va realiza, iar oferta tehnica va fi respinsa ca neconforma.Ofertantul trebuie sa prezinte Formularul de oferta indicat in Sectiunea Formulare.
  Criterii adjudecare: Adjudecarea se va face in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor Temei de proiectare. Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului in lei fara TVA , in termen de 5 zile de la semnarea contractului. Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii. OBLIGATII SI RASPUNDERI ale executantului-conform temei de proiectare si legislatiei in vigoare
  Termen limita primire oferte: 23.11.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea "Licitatii si concursuri". Limba de redactare a ofertei: romana. Se va depune oferta (tehnica si financiara) cu caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului. Ofertele se vor depune pe adresa de e-mail achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertele vor contine toate datele de identificare ale ofertantului: Denumire/Nume ofertant, adresa, alte date de identificare. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt.Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica zilnic pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, anuntul postat pentru achizitia ce face obiectul mai sus mentionat, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Pentru detalii se pot solicita pe adresa de e-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro

  concurs - 22-11-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 05.12.2017, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei Tehnice.
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti, domeniul de licenta (DL) - inginerie civila;
  - sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau cursuri postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de director executiv, prevazute de art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de minim 3 ani;
  - competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea,competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
  5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

  6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 22.11.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialitatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).
  DATA AFISARII ANUNTULUI: 03.11.2017

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy