• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Primarul George Scripcaru a semnat autorizațiile de construire pentru patru străzi noi în Tractorul


  23.05.2019

  Astăzi, 22 mai, primarul George Scripcaru a semnat autorizațiile de construire pentru alte patru străzi din zona nouă a cartierului Tractorul. Este vorba de străzile: I.C. Brătianu, Ștefan Baciu, Emanoil Bernfeld, Ioan Ursu. Acestea se adaugă celorlalte două - Ioan Popasu și Nicolae Labiș, la care au început deja lucrările de modernizare și asfaltare.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268405000 Join Our Facebook Fan Page

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoBrasov City Bus


Galerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 31-05-2019 ora 13:00

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unui post contractual vacant:
Consilier S IA in cadrul Directiei Tehnice

Conditiile de desfasurare a concursului:
- data organizarii: - probei scrise 10.06.2019 - ora 10,00
- interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior
Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa
3. interviul
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr.286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Consilier S IA in cadrul Directiei Tehnice
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental (DFI) - stiinte ingineresti, domeniul de licenta (DL) - ingineria civila;
- vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei contractuale: minim 7 ani;
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual;
3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata;
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
5. Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae (cf. modelului comun european).
Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele original, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Brasov, telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 31.05.2019 ora 13,00. Data afisarii anuntului: 16.05.2019

concurs - 30-05-2019 ora 15:00

Serviciul Public Local de Termoficare Brasov, serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:

1. Sef Birou S II - Biroul Management Energetic - 1 post vacant;
2. Muncitor calificat (Responsabil tehnic - montare/demontare mijloace de masurare) M, G I - Biroul Management Energetic - 1 post vacant
Conditiile de desfasurare ale concursului:
Data organizarii - posturi vacante:
- probei scrise - 07.06.2019, ora 1000 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201.
- interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior

Concursul va consta in urmatoarele etape succesive:
1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
2. proba scrisa
3. interviu
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

I. Sef Birou S II - Biroul Management Energetic - 1 post vacant;
Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Birou S II in cadrul Biroul Management Energetic:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental - stiinte ingineresti;
- vechimea necesara ocuparii postului contractual de conducere: minim 7 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica;
- carnet de conducere: categ. B.
- cunostinte generale despre sistemele de control industrial - Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory Control And Data Acquisition) - SCADA;
- disponibilitate program prelungit;
- cunostinte generale de termotehnica si automatizari - prezinta avantaj;
- cursuri / programe de perfectionare si/sau de specializare reprezinta un avantaj.
BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Birou S II - Biroul Management Energetic:
- Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
- Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
- Legea 319 /2006 Sanatatea si securitatea in munca;
- Hotararea 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020;
- Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica.

II. Muncitor calificat (Responsabil tehnic - montare/demontare mijloace de masurare) M, G I - Biroul Management Energetic - 1 post vacant;
Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Muncitor calificat (Responsabil tehnic - montare/demontare mijloace de masurare) M, G I in cadrul Biroul Management Energetic:
- studii medii/profesionale/generale in domeniul tehnic (lacatus mecanic, sculer, sudor, instalator, lucrator prin aschiere etc.);
- vechimea necesara ocuparii postului contractual de executie: minim 7 ani;
- cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, MS Office, Excel si posta electronica.
BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Muncitor calificat (Responsabil tehnic - montare/demontare mijloace de masurare) M, G I:
- Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
- Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
- Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
- Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica.
Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
g) curriculum vitae;
Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 07.06.2019).
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 30.05.2019 ora 15,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201.

achizitie directa - 28-05-2019 ora 13:53

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: Achizitia de diverse utilaje de uz general si special aferente obiectivului de investitii: ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD-CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI"
Data limita depunere oferta: 28.05.2019 13:53
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 42900000-5 - Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2)
Valoare estimata: 64.719,00 RON
Caiet de sarcini: DOCUMENTATIE TEHNICA.pdf
Descriere contract: Achizitia de diverse utilaje de uz general si special aferente obiectivului de investitii: ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD-CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI" in conformitate cu tabelul din fisierul "Documentatie tehnica" atasat impreuna cu Fisele Tehnice aferente. - POLIZOR DE BANC - 1 buc - MASINA DE GAURIT CU COLOANA - 1 buc - MASINA DE DEBITAT METALE - 1 buc - MENGHINA - 2 buc - GENERATOR DESCARCARE ELECTROSTATICA - 1 buc - MASURATOR DE CAMP ELECTRIC - 1 buc - GENERATOR DE SEMNAL - 1 buc - CONTOR DE ENERGIE - 1 buc - SENZOR DE PUTERE TERMICA - 1 buc - CUPLAJ DIRECTIONAL - 1 buc - AMPLIFICATOR - 1 buc - ANTENA HIBRID - 1 buc - GENERATOR COMPACT - 1 buc - SIMULATOR DE UNDA CONTINUA - 1 buc - RETEA CUPLARE/DECUPLARE - 1 buc - ATENUATOR SEMNAL 6 DB - 1 buc - AUTOTRANSFORMATOR MONOFAZIC - 1 buc - RECEIVER PERTURBATII ELECTROMAGNETICE - 1 buc - RETEA ARTIFICIALA - 1 buc - ABSORBING CLAMP (SONDA DE ABSORB?IE) - 1 buc - HARMONICS AND FLICKER ANALYZER - 1 buc
Oferta se va face pentru unul sau mai multe produse, valoarea estimata a fiecaruia gasindu-se in tabelul din fisierul "Documentatie tehnica" atasat. Oferta tehnica va fi intocmita detaliat, va contine raspunsul punct cu punct la cerintele din Fisele tehnice si se va indica producatorul fiecarui produs. Oferta financiara va cuprinde preturi finale fara TVA, care vor avea incluse cheltuielile de transport, manopera de montaj si punere in functiune. Furnizorul va prezenta odata cu oferta, documente ce garanteaza calitatea produselor (certificate de calitate, declaratii de conformitate produs).
Conditii referitoare la contract: Livrarea se va face in maxim 30 de zile de la comanda expresa a achizitorului. Toate produsele livrate vor respecta in mod obligatoriu caracteristicile din fisele tehnice anexate. Nu se accepta in fisele tehnice anexate la documentatie trimiteri la pliante, cataloage, etc. ci se vor completa toate caracteristicile produselor ofertate. La livrare produsele vor fi insotite de declaratia de conformitate/calitate din partea producatorului, certificatul de garantie si/sau alte documente necesare identificarii acestora. Furnizorul va prezenta odata cu oferta, documente ce garanteaza calitatea produselor (certificate de calitate, declaratii de conformitate produs).
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de furnizare a produselor mentionate in "Documentatia tehnica" . Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi prezentata in lei, cu doua zecimale. Oferta furnizorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut" pe produs. Se va oferta pentru 1(unu) sau mai multe produse.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128, 232 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. OfertantuL/Ofertantii castigatori isi va/vor depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei prin comanda ferma. Documentatia tehnica se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 27-05-2019 ora 16:00

Denumirea achizitie: Identificarea si inventarierea mijloacelor de publicitate amplasate pe domeniul public al Municipiului Brasov si al persoanelor fizice/juridice
CPV:71355100-2 Servicii de fotogrametrie
Descrierea contractului: In urma identificarii/inventarierii mijloacelor de publicitate se va evidentia situatia acestora la un anumit moment, urmand ca, in urma verificarilor din teren si a solicitarilor pentru noi amplasamente, aceasta situatie sa fie actualizata permanent
Valoarea estimata fara TVA: 134.453,78 RON
Conditii contract: Termenul de executie este de maxim 3 luni de la data semnarii contractului, inclusiv perioada de receptie a serviciilor
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor mentionate in caietul de sarcini.
Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi prezentata in lei, cu doua zecimale
Oferta furnizorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut".
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii
Termen limita primire oferte: 27.05.2019 ora 16:00
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 27-05-2019 ora 16:00

Denumirea achizitie: INTOCMIRE SF PARCARE SUBTERANA IN ZONA GARII BRASOV
CPV:71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize
Descrierea contractului: In studiul de fezabilitate vor fi studiate minim doua propuneri de amenajare a zonei, din care se va alege o varianta pentru care se va realiza Proiectul Tehnic
Valoarea estimata fara TVA: 105.000 RON
Conditii contract: Termenul de executie este de maxim 120 de zile de la data semnarii contractului, inclusiv perioada de receptie a serviciilor
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor mentionate in caietul de sarcini.
Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi prezentata in lei, cu doua zecimale
Oferta furnizorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criteriul de atribuire: Adjudecarea contractului se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu cel mai bun raport calitate/pret, ca urmare a aplicarii factorilor de evaluare prevazuti in Tema de proiectare.
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii
Termen limita primire oferte: 27.05.2019 ora 16:00
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 21-05-2019 ora 14:59 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124 Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: Achizitie bazin vidanjabil subteran pentru obiectivul de investi?ii: ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD-CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI"
Data limita depunere oferta: 21.05.2019 14:59
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 45252122-9 - Bazine de fermentare pentru ape reziduale (Rev.2)
Valoare estimata: 21.896,00 RON
Caiet de sarcini: CAIET DE SARCINI BAZIN VIDANJABIL CATTIA.pdf
Descriere contract: Achizitia unui bazin vidanjabil subteran de 25.000 litri pentru preluarea temporara a apelor uzate menajere la obiectivul de investi?ii: ,,DEZVOLTARE ZONA ECONOMICA BRASOV NORD-CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI"
Conditii referitoare la contract: Termenul de livrare este de 30 zile de la semnarea contractului. Pre?ul produsului va include transportul pana la locul de amplasare al bazinului str. Institutului nr. 35, Bra?ov. Garan?ia tehnica va fi de minim 24 de luni. Se va asigura asisten?a tehnica la montaj.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de furnizare a produsului mentionat in caietul de sarcini. Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi prezentata in lei, cu doua zecimale Oferta furnizorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criterii de atribuire:
Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut". Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128, 232 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 17-05-2019 ora 11:05 - termen expirat

Denumirea achizitie: Consultanta tehnica pentru echipamentele si retelele din Punctele termice propuse la casare aflate in proprietatea Municpiului Brasov
CPV:71310000 - 4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor
Descrierea contractului: Prin consultanta se vor face cercetari, studii, analize si evaluari care au drept scop evaluarea starii tehnice a echipamentelor si retelelor aflate in Punctele Termice propuse la casare
Valoarea estimata fara TVA: 21.008,40 RON
Conditii contract: Termenul de executie este de maxim 3 luni de la data semnarii contractului
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor mentionate in tema de proiectare.
Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi prezentata in lei, cu doua zecimale
Oferta furnizorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut".
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii
Termen limita primire oferte: 17.05.2019, 11:05
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 15-05-2019 ora 11:13 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER pentru urmarirea realizarii obiectivului de investitii " Reabilitare instalatie electrica Gradinita cu program prelungit nr. 15;
Data limita depunere oferta: 15.05.2019 11:13
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Valoare estimata: 4.298,12 RON
Caiet de sarcini: caiet de sarcini.pdf
Descriere contract: Servicii de consultanta de specialitate - dirigentie de santier, pentru urmarirea realizarii lucrarilor de SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER pentru urmarirea realizarii obiectivului de investitii " Reabilitare instalatie electrica Gradinita cu program prelungit nr. 15. Propunerea tehnica va cuprinde -elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din detaliul de atribuire si Caietul de Sarcini.- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care sa rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.Propunerea financiara se va prezenta astfel: formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA, TVA-ul va fi evidentiat distinct.
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va con?ine modul de prestare a serviciilor in concordan?a cu caietul de sarcini al achizitiei. Oferta financiara va fi prezentata in concordan?a cu caietul de sarcini al achizitiei.Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta incepand cu data intrarii in vigoare a acestuia si pana la receptia finala a lucrarii de investitie mentionata in prezentul caiet de sarcini.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format din 1 diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii electrice, 1 diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul constructii civile, industriale si agricole, categoria de importanta B, 1 coordonator SSM autorizat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei, in materie de securitate si sanatate.Oferta va fi prezentata cu valori defalcate pe obiectivul de investitii, pe fiecare obiectiv in parte.Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel: 1 - perioada de executie a lucrarilor/obiectiv; 2- perioada de garantie a lucrarilor/obiectiv, respectiv de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala. Pretul din propunerea financiara va fi ferm si nu se va modifica pe toata perioada de derulare a contractului.
Criterii de atribuire: Atribuirea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu pretul cel mai scazut, cu indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari.

achizitie directa - 15-05-2019 ora 14:12 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV
CIF: 4384206
Adresa: Bulevardul Eroilor, Nr. 8
Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/232 Fax: +40 268473001 E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: Inchirierea de utilaje si echipamente cu operator necesare pentru aducerea in stadiu de normalitate in cazul producerii de situatii de urgenta pe teritoriul municipiului Brasov
Data limita depunere oferta: 15.05.2019 14:12
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)
Valoare estimata: 84.033,61 RON
Caiet de sarcini: Caiet de sarcini ISU.pdf
Descriere contract: Scopul serviciilor pentru care se organizeaza achizitia este asigurarea unei capacitati de interventie specializata, corespunzator tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul si populatia, in timpi de raspuns optimi, indiferent de locul si momentul in care se produce situatia de urgenta pe teritoriul municipiului Brasov.
Conditii referitoare la contract: Durata contractului este de la data semnarii acestuia si pana la 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform legii si in functie de fondurile bugetare aprobate.
Conditii de participare: Activitatea de prevenire in domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigura de catre serviciile de urgenta, prin structuri specializate, in conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit legii nr. 481/ 2004 republicata privind protectia civila. Pentru asigurarea unei interventii eficiente in cazul producerii unor situatii de urgenta, respectiv pentru aducerea in stadiu de normalitate a zonei afectate, este necesara inchirierea de utilaje si de echipamente cu operator pentru rezolvarea starii generate. conform caietului de sarcini anexat prezentului anunt. Serviciile de interventie vor fi derulate sub forma actiunilor efectuate la solicitarea achizitorului, prin intermediul dispeceratului, prestatorului de servicii are va avea obligatia de a asigura prezenta utilajelor in locurile solicitate in termen de 1-2 ore din momentul efectuarii solicitarii telefonice. Prestatorul de servicii va prezenta lista de utilaje ce for fi utilizate cu personal propriu autorizat in derularea contractului. Preturile din propunerea financiara vor fi ferme si nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a contractului. Se va prezenta oferta tehnica si financiara, conform prevederilor caietului de sarcini.
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 14-05-2019 ora 14:30 - termen expirat

Denumirea achizitie: Modernizare instalatie gaz metan - laborator de chimie Colegiul National de Informatica George Moisil
CPV: 71322200-3 Servicii de proiectare instalatie de gaze naturale
CPV: 33140000-3 Consumabile medicale
Descrierea contractului: Pentru buna desfasurare a activitatilor din laboratorul de chimie, pentru a nu periclita siguranta elevilor si a personalului didactic, se impun urmatoarele:
- inlocuirea in totalitate a instalatiei de gaze naturale
- inlocuirea becurilor Bunsen vechi cu altele noi
- montare detector de gaz si monoxid de carbon in laborator
Valoarea estimata fara TVA: 23.588,93 RON
Conditii contract: Termenul de executie este de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor mentionate in tema de proiectare.
Ofertantul va realiza atat proiectarea cat si executia lucrarilor.
Oferta tehnica va contine:
a) Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor caietului de sarcini
b) Lista personalului cheie implicat in derularea contractului
c) Autorizatia ANRE
Oferta financiara va fi prezentata astfel:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1)
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiectiv (formularul F2)
- listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3)
- liste cu echipamente si dotari (formularul F4)
- fisele tehnice pentru echipamente (formularul F5)
- graficul; fizic si valoric
Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut".
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii
Termen limita primire oferte: 14.05.2019
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

achizitie directa - 14-05-2019 ora 16:00 - termen expirat

Denumirea achizitie: Realizarea expertizai tehnice de constatare a starii partilor de uz comun - imobil str.Lunga nr.1 - Cinema Astra
CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza
Descrierea contractului: Pentru continuarea lucrarilor de la parter si subsol din corpul C1.3, se impune realizarea expertizei tehnice la partile de uz comun etaj 1 si staj 2, ale acestui corp de cladire - fatade, ziduri comune, sarpanta cu invelitoare de la toate nivelurile
Valoarea estimata fara TVA: 18.390,16 RON
Conditii contract: Termenul de executie este de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului
Conditii participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor mentionate in tema de proiectare.
Pentru indeplinirea contractului, sunt solicitati urmatorii experti cheie: Expert tehnic in domeniul A1
Documentatia, continand piese scrise si desenate, se va intocmi in 3 exemplare original, stampilate conform normelor in vigoare si un exemplar in format electronic
In timpul perioadei de licitatie pentru achizitia proiectului tehnic si executie lucrari, ofertantul va asigura asistenta tehnica autoritatii contractante
Oferta furnizorului va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara si va fi prezentata astfel:
Propunerea tehnica va contine:
- abordarea propusa pentru implementarea proiectului
- graficul fizic al contractuolui
- lista expertilor tehnici implicati in derularea proiectului
Propunerea financiara va avea o valabilitate de minim 90 de zile si va fi defalcata astfel:
- expertiza tehnica de constatare a starii partilor de uz comun imobil str.Lunga nr.1 - Cinema Astra
- Asistenta tehnica pe perioada elaborarii proiectului tehnic
Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov.
Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana.
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut".
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului in lei fara TVA, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, in conformitate cu art.36 din HG 395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Ofertantul declarat castigator este pe deplin responsabil de respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii
Termen limita primire oferte: 14.05.2019
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro.
Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract.
Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro.
Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.
Caietul de sarcini se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri.
Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

licitatie publica deschisa - 13-05-2019 ora 10:00 - termen expirat

Directiei de Asistenta Sociala Brasov
Referitor la procedura de licitatie publica privind inchirierea spatiilor temporar disponibile, din imobilul situat in Brasov, Str. Panselelor, nr. 23.
1. Informatii generale privind locatorul
Directia de Asistenta Sociala Brasov cu sediul in Brasov, str. Panselelor nr. 23, cod fiscal 14206842, organizeaza procedura de licitatie publica cu oferta in plic inchis si sigilat, avand ca obiect inchirierea spatiilor temporar disponibile, din imobilul situat in Brasov, Str. Panselelor, nr. 23, aflat in proprietatea Municipiului Brasov si in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Brasov.
Date de contact: Tel +40-0368-469995, +40-368-465415, Fax: 0368-464083.
E-mail: dasbv@dasbv.ro.
2. Informatii generale privind obiectul inchirierii
Obiectul inchirierii il constituie spatiile temporar disponibile, din imobilul situat in Brasov, Str. Panselelor, nr. 23, conform anexei la caietul de sarcini.
3. Informatii privind documentatia de atribuire
Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire si al caietului de sarcini, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, Str. Panselelor nr. 23 - camera II15, etaj 2 - Biroul Achizitii Publice, Aprovizionare sau accesand site-ul www.dasbv.ro, Sectiunea Informatii Publice, Subsectiunea Licitatii si Achizitii Publice - Anunturi.
Data limita pentru solicitarea clarificari: 03.05.2019, ora 15:00.
4. Informatii privind ofertele
Data limita de depunere a ofertelor: 10.05.2019, ora 14:00.
Adresa la care trebuie depusa ofertele: Brasov, Str. Panselelor nr. 23.
Oferta semnata si stampilata se va transmite in plic sigilat, conform indicatiilor din documentatia de atribuire. Ofertele depuse prin alte mijloace decat cele mentionate anterior nu vor fi luate in considerare.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 13.05.2019, ora 10:00, la sediul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, Str. Panselelor nr. 23.
Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu procedura de licitatie publica sunt de competenta
Tribunalului Brasov, adresa : Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Telefon : 0268/419615, Fax: 0268/418054, Cod postal : 500097, e-mail: trbrasov@just.ro, conform prevederilor legale.
Publicat la data de 19.04.2019.

achizitie directa - 06-05-2019 ora 08:44 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA In atentia: : CRISTINA IULIA RACOVITA
Anunt
Denumire contract: Intocmire documentatie tehnica DALI - Amenajare spatii publice in Municipiul Brasov: zona Modarom - Liceul Unirea si zona str.Politehnicii
Data limita depunere oferta: 06.05.2019 08:44
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii Cod si denumire CPV: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
Valoare estimata: 126.050,42 RON
Caiet de sarcini: TEMA DE PROIECTARE.pdf
Descriere contract: Avand in vedere situatia actuala, se impune incheierea unui contract de servicii in conformitate cu tema de priectare atasata prezentului cu urmatoarele precizari:Elaborarea operatiunii urbanistice se va realiza etapizat, fiecarei etape fiindu-i asociata o sesiune de consultare cu beneficiarul documentatiei - Primaria Muncipiului Brasov, in cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism. ETAPA 1 - Elaborare concept de amenajare cu: 1.Delimitarea fluxurilor principale de circulatie; 2.Stabilirea, delimitarea spatiilor minerale si a insertiilor verzi; propunere de amenajare peisagistica; 3.Propuneri preliminare de mobilare si iluminat; ETAPA 2 1.incheierea procesului de avizare si preluarea conditiilor specifice enuntate in avizele si acordurile prevazute in certificatul de urbanism; 2.Finalizarea propunerii cu o abordare integrata privind amenajarea spatiilor minerale, spatiilor verzi, mobilare, iluminat in corelare cu proiectele pe specialitati (alimentare cu apa cismele, gestionarea apelor pluviale, retele electrice etc.) pentru fazele D.T.A.C., P.T., D.D.E. si D.T.O.E.; 3.Obtinerea autorizatiei de construire in baza unei documentatii intocmite conform legislatiei specifice. Durata de elaborare a proiectului: ETAPA 1 - 1 luna ETAPA 2 - 2 luni Contractantul va realiza suportul topografic actualizat, in sistem proiectie Stereo 70, la scara 1:500 si va intocmi documentatiile necesare pentru finalizarea procesului de avizare Se va avea in vedere ca suportul topografic prezentat sa fie avizat de OCPI Brasov De asemenea, contractantul va asigura asistenta tehnica pe toata perioada executiei. in calitate de beneficiar, Primaria Municipiului Brasov va fi consultata pe tot parcursul elaborarii documentatiei si va obtine avizele/acordurile conform certificatului de urbanism. in cazul in care avizatorii solicita completari ale documentatiei in vederea eliberarii unui aviz, proiectantul va reface documentatiile conform solicitarilor avizatorilor si va preda beneficiarului documentatia refacuta, in termen de 5 zile lucratoare. Prin grija beneficiarului se vor realiza eventualele studii suplimentare necesare obtinerii avizelor din certificatul de urbanism. Forma de prezentare: -Faze/ etape intermediare-2 exemplare plotate color si un exemplar digital tip DWG sau echivalent (pentru compatibilitate GIS). Se recomanda suplimentar predarea in format PDF/ JPG; -Avizare: Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acordurilor se vor elabora in concordanta cu solicitarile specifice ale autoritatilor de avizare; -La finalul contractului- 3 exemplare plotate color si un exemplar digital tip DWG sau echivalent (pentru compatibilitate GIS). Se recomanda suplimentar predarea in format PDF/ JPG;
Conditii referitoare la contract: Durata contractului- Maxim 2 luni de la data semnarii contractului, cu obligativitatea consultarii pe parcurs.
Conditii de participare: Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor mentionate in tema de proiectare. Oferta tehnica va contine: Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei de proiectare. Oferta financiara va fi prezentata in concordanta cucerintele din Tema de propiectare.Oferta furnizorului ce cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia.
Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut".
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr.8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau, pe email, la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului.Tema de proiectare se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

concurs - 02-05-2019 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica.
Conditiile de desfasurare:
Data organizarii:
- probei scrise: 14.05.2019, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8,
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior la afisarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr. 8,
- data limita pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul Primariei Municipiului Brasov din b-dul Eroilor nr. 8 - Centrul de Informatii pentru Cetateni, Camera nr. 1.
Conditiile de participare generale si specifice ale concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
- sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata; pentru gradul profesional superior al functiei publice de executie de referent de specialitate clasa II se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani.
BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent de specialitate clasa II grad profesional superior din cadrul Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei - Directia Tehnica:
1. Constitutia Romaniei, republicata;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49, lit. a) - j) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv in perioada 12.04.2019 - 02.05.2019, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documentele:
a) formularul de inscriere - tip;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
f) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate .
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro.).
Date contact: Tel: 0268/416550, int. 147, fax: 0268/473981, e-mail: ru@brasovcity.ro.
Persoana de contact: d-na Lupu Georgiana - inspector in cadrul Serviciului Resurse Umane.
DATA AFISARII ANUNTULUI: 12.04.2019

achizitie directa - 16-04-2019 ora 11:27 - termen expirat

Denumire oficiala: MUNICIPIUL BRASOV CIF: 4384206
Adresa: Strada Eroilor, Nr. 8 Tara: Romania
Tel: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Punct(e) de contact: CRISTINA IULIA RACOVITA
In atentia: CRISTINA IULIA RACOVITA

ANUNT
Denumire contract: SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER pentru urmarirea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare invelitoare Liceul Andrei Muresanu - corp A;
Data limita depunere oferta: 16.04.2019 11:27
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Valoare estimata: 22.500,00 RON
Caiet de sarcini: Caiet de sarcini.pdf
Descriere contract: Servicii de consultanta de specialitate - dirigentie de santier, pentru urmarirea realizarii lucrarilor deSUPRAVEGHERE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER pentru urmarirea realizarii obiectivului de investitii " Reabilitare invelitoare Liceul Andrei Muresanu - corp A. Propunerea tehnica va cuprinde -elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asuma indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din detaliul de atribuire si Caietul de Sarcini.- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni). Pentru dirigintii de santier se vor prezenta atestate/legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru restul personalului solicitat se vor prezenta diplome/atestate din care sa reiasa specializarea acestora. In scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte implicarea in minim 5 proiecte similare, finalizate. Pentru restul personalului solicitat, se vor prezenta CV-uri si deciziile de numire, din care sa rezulte implicarea in cel putin 3 proiecte.Propunerea financiara se va prezenta astfel: formularul de oferta in care se va evidentia valoarea ofertata exprimata in lei fara TVA, TVA-ul va fi evidentiat distinct.
Conditii referitoare la contract: Oferta tehnica va contine modul de prestare a serviciilor in concordanta cu caietul de sarcini al achizitiei. Oferta financiara va fi prezentata in concordan?a cu caietul de sarcini al achizitiei.Prestatorul are obligatia de a realiza activitatea ce face obiectul contractului de consultanta incepand cu data intrarii in vigoare a acestuia si pana la receptia finala a lucrarii de investitie mentionata in prezentul caiet de sarcini.
Conditii de participare: Oferta va cuprinde oferta tehnica si oferta financiara, va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitiipublice@brasovcity.ro, sau la sediul Primariei Municipiului Brasov. Oferta, precum si documentele care insotesc oferta, vor fi elaborate in limba romana. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, avand mentionat TVA-ul separat, si va avea caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitatea a acesteia. Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, permanent pe toata durata de executie a lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format din 1 diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii electrice, 1 diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul constructii civile, industriale si agricole, categoria de importanta B, 1 coordonator SSM autorizat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei, in materie de securitate si sanatate.Oferta va fi prezentata cu valori defalcate pe obiectivul de investitii, pe fiecare obiectiv in parte.Graficul de esalonare a ofertei financiare astfel: 1 - perioada de executie a lucrarilor/obiectiv; 2- perioada de garantie a lucrarilor/obiectiv, respectiv de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala. Pretul din propunerea financiara va fi ferm si nu se va modifica pe toata perioada de derulare a contractului.
Criterii de atribuire: Atribuirea se va face in favoarea ofertantului ce prezinta oferta cu pretul cel mai scazut, cu indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.
Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-416550, interior 128 sau la email achizitiipublice@brasovcity.ro. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pana la data precizata in prezentul anunt,la sediul Primariei Municipiului Brasov, B.dul Eroilor nr 8, inregistrata la Centrul de Informare Cetateni, sau pe email la adresa achizitiipublice@brasovcity.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt in vederea definitivarii achizitiei pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini si documentatia aferenta se poate descarca din prezentul anunt dar si de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri. Potentialii ofertanti au obligatia sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, sectiunea licitatii si concursuri, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari

 consiliul local
Sedinta ordinara 30-05-2019
Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
Arhiva video sedinte
Harta generala Brasov

Romania

PARTENERIATE

energy