• 2 Accesati serviciile dispeceratului tehnic integrat la nivelul Municipiului Brasov, cel mai modern instrument pentru solutionarea problemelor comunitatii! Serviciul este accesibil telefonic la 0268 984 sau 0268 405000 / tasta 9, prin intermediul portalului web Servicii pentru cetateni, sectiunea Interactioneaza online, meniul Harta incidente si prin e-mail la adresa dispecerat@brasovcity.ro.
  Va invitam sa utilizati cu incredere serviciile oferite de Primaria Municipiului Brasov!
 • 4
 • 4

  S-au deschis pârtiile din Poiana Braşov


  09.12.2016

  Administratorul public al municipiului, Miklos Gantz, împreună cu administratorul pârtiilor, Dorin Drăgoi, au deschis joi, 08 decembrie, pârtiile de pe domeniul schiabil Poiana Brasov.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact Dispecerat 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL 600 tarif redus pentru persoane varstnice si pensionari HCL 601 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL 602 tarif redus pentru elevi HCL 603 tarif redus pentru elevii din invatamant preuniversitar HCL 604 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL 710 gratuitate pentru veteranii de razboi si vaduve HCL 711 gratuitate pentru revolutionari HCL 712 tarif redus pentru donatori de sange
HARTI Harta interactiva GIS Harta turistica

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie fotoGalerie foto
Licitatii si concursuri

concurs - 17-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice:
Data organizarii: - probei scrise: 30.01.2017, ora 10.00
- interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior

1. Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de sef serviciu al Serviciului Amenajare Drumuri Publice si Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice sunt urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
- sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, specializarea constructii civile, industriale si agricole sau cai ferate, drumuri si poduri;
- sa indeplineasca conditia de studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- sa indeplineasca conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minim 2 ani.
BIBLIOGRAFIA
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4. O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. O.U.G nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordinul nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice, modificat prin Ordinul nr. 346/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor, indicative NE-033-05 din 30.11.2005
Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 17.01.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
- formularul de inscriere - tip;
- copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
- copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
- copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
- adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
- curriculum vitae (cf. modelului comun european);
- cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
- declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).

concurs - 17-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  " proba scrisa in 30.01.2017 ora 10:00;
  " data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 29.12.2016 - 17.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal: minimum 5 ani.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.

  concurs - 13-01-2017 ora 13:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor posturi contractuale vacante:

  In cadrul Serviciului Administrativ - Directia Relatii Comunicare
  1. Muncitor calificat M I ( electrician - 1 post)
  2. Muncitor calificat M II (legator manual - 1 post)
  3. Ingrijitor (1 post)
  In cadrul Compartimentului Administrare Parcari - Directia Tehnica
  4. Portar gradul I (1 post)

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Data organizarii:
  probei scrise
  - pentru posturile mentionate la punctele 1 si 4: 23.01.2017, ora 10.00
  probei practice
  - pentru posturile mentionate la punctele 2 si 3: 23.01.2017, ora 12.00
  - pentru postul mentionat la punctul 1: data si ora vor fi comunicate ulterior
  interviului: data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa si/sau proba practica
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  1. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M I (electrician - 1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma;
  - calificare in meseria de electrician;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 4 ani.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale (NSSM 111)
  2. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Muncitor calificat M II (legator manual - 1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - calificare in meseria de legator manual;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual - minim 1 an
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. INSTRCTIUNI privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
  3. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Ingrijitor (1 post):
  - nivelul studiilor: - studii gimnaziale
  - vechime in munca - minim 1 an
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  4. Conditiile specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de Portar gradul I (1 post):
  - nivelul studiilor: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala absolvita cu diploma
  - vechime in munca - minim 2 ani
  - program de lucru adaptat specificului institutiei.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  - cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  - copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  - copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  - carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  - cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza (cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  - adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  - curriculum vitae, model european.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 13.01.2017, ora 13:00.


  Documente anexate: 1.Selectie dosare.pdf

  achizitie directa - 11-01-2017 ora 15:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: STROE AGURITA , Tel. +40 268416550/128/232 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: "STUDIU ISTORIC - STR. SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO"
  CPV: 79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
  Descrierea contractului: "STUDIU ISTORIC - STR.SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO" - Studiu privind evolutia istorica, culturala si urbanistic arhitecturala - Studiu privind zona protejata cu valoare culturala, istorica si arhitectural urbanistica. In vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru reabilitarea zonei ARO BRASOV este necesara intocmirea unui studiu istoric penrtu str. Sf. Ioan, zona parcare ARO, studiu solicitat si de Directia Judeteana pentru Cultura Brasov si care trebuie sa includa si cercetarea arheologica necesara. Studiul istoric are drept obiectiv stabilirea evolutiei istorice, culturale si arhitectural-urbanistice a zonei protejate, restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit, precum si prioritati de interventie si masuri de urmat in vederea restaurarii si reconversiei functionale a fondului construit protejat inclus in Lista Monumentelor Istorice si a fondului construit valoros (cu valoare arhitecturala si/sau istorica) care nu se regaseste in lista monumentelor protejate prin legislatia in vigoare.
  Valoarea estimata fara TVA: 37500.00 RON
  Conditii contract: Conform celor mentionate in Tema de proiectare ce se regaseste in atasament pe www.brasovcity.ro Termenul de finalizare al documentatiilor este de 45 de zile de la data semnarii contractului. Documentatia se va elabora in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport magnetic (CD) in format .doc, .xls si .dwg. Receptia se va face in termen de 10 zile de la predarea documentatiei. Plata se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar. Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator. Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din Tema de proiectare. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 30 zile de la data emiterii acestora. Propunerea financiara va evidentia pretul ofertei exprimat in lei fara TVA. Ofertantul care va prezenta pretul cel mai scazut, va fi contactat pentru depunerea Certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/ sau electronic, din care sa reiasa obiectul de activitate,cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei, Certificatul C.U.I. - copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si Declaratie privind conflictul de interese conform Legii nr.98/2016. Oferta se va depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul Eroilor nr.8, cam.1, pana la data de 11.01.2017 ora 15.00, in plic sigilat pe care va fi mentionat obiectul achizitiei: "STUDIU ISTORIC - STR. SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO", precum si adresa si datele de contact ale ofertantului.
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 11.01.2017
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

  concurs - 10-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila - 1 post.

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 26.01.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 22.12.2016 - 10.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  " scris caligrafic;
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " abilitati de comunicare in relatia cu publicul;
  " disponibilitate pentru desfasurarea serviciului, prin rotatie, in zilele de repaus saptamanal, precum si in zilele de sarbatori legale considerate nelucratoare;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Codul Civil aprobat prin Legea 287/2009(republicata) - Cartea I - Titlul I si Titlul II, Cartea II - Titlul I, Titlul II si Titlul III;
  - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie;
  - Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila aprobata prin HG 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Notiuni de baza in utilizarea calculatorului (organizarea fisierelor, editare text, calcul tabelar).
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 22.12.2016

  concurs - 10-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov organizeaza concurs de recrutare la sediul din Brasov, Bd. Eroilor nr.8, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de:
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistic, Compartiment Financiar-Contabilitate, Resurse Umane - 1 post.
  Conditiile de desfasurare a concursului:
  Concursul se organizeaza dupa urmatorul program:
  - proba scrisa in 26.01.2017 ora 10:00;
  - data si ora interviului se vor afisa impreuna cu rezultatele de la proba scrisa la sediul institutiei.
  Concursul de recrutare consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  - selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor;
  - proba scrisa;
  - interviul.
  Candidatii vor depune dosarul de inscriere la concurs la secretariatul comisiei de concurs.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs este 22.12.2016 - 10.01.2017.
  Conditiile de participare la concurs prevazute de lege precum si conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(2), cu modificarile si completarile ulterioare;
  - sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice vacante si anume:
  " studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ramura de stiinta (RSI) "Stiinte economice";
  " cunostinte operare PC (Windows,Word, Excel)- nivel mediu;
  " vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent: minimum 1 an.
  BIBLIOGRAFIE
  " Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " OMFP nr.1792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  " Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
  -Titlul IV-Impozitul pe venit, Capitolul III-Venituri din salarii si asimilitate salariilor
  -Titlul V- Contributii sociale obligatorii.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu:
  1. formularul de inscriere - tip;
  2. copia actului de identitate si copii de pe actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, dupa caz);
  3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
  5. adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca/in specialitate;
  6. cazierul judiciar;
  7. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  8. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  9. curriculum vitae format european.
  Nota: Copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
  Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.
  Relatii suplimentare se pot obtine de la tel. 0268/414460 int. 139.
  Data afisarii: 22.12.2016

  concurs - 10-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei de conducere vacante de:
 • director al Serviciului Public Local Salvamont, institutie publica cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Local Brasov

  Conditiile de desfasurare a concursului:
  - data organizarii: - probei scrise: 18.01.2017 - ora 10:00
  - interviul: data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul consta in urmatoarele etape succesive si anume:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviul
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, in vederea participarii la concurs, fiecare candidat trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Conditiile specifice de participare la concurs:
  Sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei de conducere, astfel:
  1. nivelul studiilor: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  2. conditia de vechime in specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani;
  3. masterat sau cursuri postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare functiei;
  4. competenta manageriala: capacitate de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa ;
  5. cunostinte operare calculator ( nivel mediu).
  BIBLIOGRAFIE:
  1. Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  4. Legea - cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
  5. Legea nr. 98/2016 - privind achizitiile publice;
  6. Legea nr. 101/2016 - privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  7. Hotararea de Guvern nr. 77/2003 - privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in munti;
  8. Ordonanta de Guvern nr. 58/1998 - privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania ;
  9. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Conform art. 6 din H.G.nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
  ˘ cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
  ˘ copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  ˘ copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
  ˘ carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  ˘ cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza(cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise);
  ˘ adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  ˘ curriculum vitae.
  Nota: copiile actelor se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.
  Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0268/ 41.65.50 int.147.
  Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului, respectiv pana in data de 10.01.2017.
  Data afisarii anuntului: 23.12.2016


  Documente anexate: Concurs 18.01.zip

  concurs - 10-01-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Consilier S I A in cadrul Compartimentului Rel. U.E. (1 post)
  2. Consilier S I in cadrul Compartimentului Rel. U.E. (1 post)
  3. Sef Birou S I A in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizi?ii (1 post)
  4. Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (1 post)
  5. Inspector de Specialitate S I A (Expert Achizi?ii) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (2 posturi)
  6. Inspector de Specialitate S I A (Marketing) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii (1 post)
  7. Sef Serviciu S I A in cadrul Serviciului Financiar - Contabil (1 post)
  8. Economist S I A in cadrul serviciului Financiar-Contabil (2 posturi)

  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 19.01.2017, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior

  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive :
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  I . Consilier SIA in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execu?ie de Consilier SIA in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de execu?ie: minim 5 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Consilier SIA:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  II. Consilier SI in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Consilier SI in cadrul Serviciului Public Local de Termoficare Brasov:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de executie: minim 3 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Consilier SI:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilita?i publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilita?i publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  III. Sef Birou S I A in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Birou in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizi?ii:
  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor juridice;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 5 ani;
  - competen?a manageriala: capacitatea de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Birou:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Noul Cod Civil : Cartea I Titlul IV, Cartea a III-a, Cartea a IV-a;
  - Noul Cod de Procedura Civila : Cartea I, Cartea a II-a;
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  - Hotararea 394/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale;
  - Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a popula?iei reactualizata prin OUG 67/2016;
  IV. Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execu?ie de Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii:
  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor juridice;
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Consilier Juridic D:
  - Noul Cod Civil : Cartea I Titlul IV, Cartea a III-a, Cartea a IV-a;
  - Noul Cod de Procedura Civila : Cartea I, Cartea a II-a;
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  - Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  V. Inspector de specialitate S I A (Expert Achizitii) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Consilier Juridic D in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licen?a sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de execu?ie de Inspector de specialitate S I A:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Legea 99/2016 - privind achizitiile sectoriale;
  - Hotararea 394/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
  - Ordinul 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei reactualizata prin OUG 67/2016;
  VI. Inspector de specialitate S I A (Marketing) in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Inspector de Specialitate S I A in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii:
  - studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual: minim 5 ani;
  - cunostin?e operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Inspector de specialitate S I A:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica
  VII. Sef Serviciu S I A in cadrul Serviciul Financiar - Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Serviciu S I A in cadrul Serviciului Financiar Contabil:
  - studii superioare in domeniul economic, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de conducere: minim 5 ani;
  - competen?a manageriala: capacitatea de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competen?a decizionala, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a lucra in echipa, abilita?i de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa;
  - cunostinte operare calculator PC : Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Serviciu S I A Serviciul Financiar - Contabil:
  - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
  - Legea nr. 82/1991, actualizata ;
  - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
  - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, TITLUL III - Impozitul pe venit, Cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor ;
  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
  - O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si CFP, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - O.M.F.P. nr. 1792/2002 ppentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
  - O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii;
  - Ordinul nr. 1235/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002;
  - Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 republicata - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - ORDINUL nr. 1.121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie.
  VIII. Economist S I A in cadrul Serviciului Financiar - Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execu?ie de Economist S I A in cadrul Serviciului Financiar Contabil:
  - studii superioare in domeniul economic, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual de executie: minim 5 ani;
  - cunostinte operare calculator PC : Windows, Microsoft Office, Internet Explorer.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de execu?ie de Economist S I A:
  - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
  - Legea nr. 82/1991, actualizata ;
  - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
  - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, TITLUL III - Impozitul pe venit, Cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor ;
  - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
  - O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si CFP, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  - O.M.F.P. nr. 1792/2002 ppentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
  - O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii;
  - Ordinul nr. 1235/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002;
  - Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 republicata - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - ORDINUL nr. 1.121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie.

  Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  g) curriculum vitae;
  Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 19.01.2017)
  Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 10.01.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  concurs - 03-01-2017 ora 16:00 - termen expirat

  Primaria Municipiului Brasov organizeaza concurs de recrutare in data de 16.01.2017 (proba scrisa), ora 10,00, la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr. 8, in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unor functii publice de executie vacante in cadrul Serviciului Autorizari Constructii - Directia Arhitect Sef, dupa cum urmeaza:
  1. Inspector clasa I grad profesional asistent
  2. Consilier clasa I grad profesional principal
  Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior
  1. Inspector clasa I grad profesional asistent
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional asistent sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti-specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional asistent al functiei publice de executie de inspector clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  2. Consilier clasa I grad profesional principal
  Conditiile de participare generale si specifice la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I grad profesional principal sunt urmatoarele:
  - sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
  - sa indeplineasca conditia de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti-specializarea: Constructii civile, industriale si agricole sau instalatii pentru constructii sau in domeniul arhitectura - specializarea arhitectura;
  - sa indeplineasca conditiile de vechime in specialitatea studiilor absolvite, prevazute de art. 57 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, - pentru gradul profesional principal al functiei publice de executie de consilier clasa I se impune conditia de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 5 ani;
  - cunostinte de utilizare a calculatorului - nivel de baza, operare Windows, Ms Office, Excel si posta electronica.
  BIBLIOGRAFIA
  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. Legea nr. 185/2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
  Candidatii vor depune dosarele de inscriere cu documentele obligatorii prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, respectiv pana in data de 03.01.2017, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov - camera nr. 1. la sediul din Brasov - B-dul Eroilor nr.8.
  Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) - g) din H.G. nr. 611/2008 si anume:
  - formularul de inscriere - tip;
  - copiile xerox a diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  - copia xerox a carnetului de munca - dupa caz;
  - copia xerox a buletinului / cartii de identitate;
  - copia xerox a certificatului de nastere, casatorie - dupa caz;
  - adeverinta privind activitatea desfasurata dupa data de 01.01.2011, documente ce vor atesta vechimea in munca / in specialiatea studiilor absolvite necesare ocuparii functiei publice respective (cf. modelului anexat);
  - adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare (eliberata de medicul de familie / unitatile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice);
  - curriculum vitae (cf. modelului comun european);
  - cazierul judiciar / declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia publica, cu obligatia ca in maxim 5 zile lucratoare de la data la care candidatul a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sa-si completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar;
  - declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
  NOTA: Copiile actelor mai sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate cf. art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 .
  Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane telefon 0268/416550 int.147,160 (conditiile de participare si bibliografia se vor afisa la sediul si pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro.).

  concurs - 03-01-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs,pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Sef Birou (Inginer chimist) - Birou Calitate Agent Termic- 1 post
  2. Muncitor calificat (Operator Pompe) - Serviciului Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii - 12 posturi
  3. Tehnician (Laborant) - Birou Calitate Agent Termic- 1 post

  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 12.01.2017, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  I . Sef Birou (Inginer Chimist)
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere de Sef Birou (Inginer Chimist) in cadrul Biroului Calitate Agent Termic:
  - studii superioare de inginerie chimica, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  - vechime in specialitatea necesara ocuparii postului contractual de conducere: minim 3 ani;
  - competenta manageriala: capacitatea de a organiza, coordona, conduce si controla activitatea, competenta decizionala, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de a lucra in echipa, abilitati de mediere si negociere, obiectivitate in apreciere, adaptabilitate, spirit de echipa.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de conducere de Sef Birou:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Hotararea 351/2005 - privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;
  - NTPA 001 Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali;
  - Normativul NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;
  - Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu energie termica - retele si puncte termice;
  - Ordinul 91/2007 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica;
  - Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol , utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum.
  II. Muncitor calificat (Operator Pompe) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Muncitor calificat (Operator Pompe) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii/profesionale/generale;
  - vechime in specialitatea postului contractual (electrician, instalator, lacatus mecanic, operator pompe): minim 1 an.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Muncitor calificat (Operator Pompe):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  III. Tehnician (Laborant) in cadrul Biroului Calitate Agent Termic
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Tehnician (Laborant) in cadrul Biroului Calitate Agent Termic:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea necesara ocuparii postului contractual: minim 1 an;
  - curs de formare profesionala in specialitatea postului contractual.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Tehnician (Laborant):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - NTPA 001 Valori limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti evacuate in receptori naturali;
  - Normativul NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

  Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  g) curriculum vitae;
  Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 12.01.2017)
  Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 03.01.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  concurs - 03-01-2017 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov, organizeaza concurs,pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Muncitor Calificat (Fochist) - Serviciul Exploatare Retele, Productie -Transport-Distributie energie termica si Interventii - 10 posturi
  2. Referent (Dispecer) - Serviciul Exploatare Retele, Productie -Transport-Distributie energie termica si Interventii - 5 posturi
  3. Responsabil Retele - Serviciul Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii - 1 post
  4. Responsabil Contoare - Serviciul Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii - 2 posturi
  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 12.01.2017, ora 1300 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior

  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive :
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  I . Muncitor calificat (Fochist)
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Muncitor Calificat (Fochist) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii/profesionale/generale;
  - vechime in specialitatea postului contractual (electrician, instalator, lacatus mecanic, operator pompe): minim 1 an;
  - curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual;
  - autorizare ISCIR.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Muncitor Calificat (Fochist):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  II. Referent (Dispecer) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Referent (Dispecer) in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea postului contractual (domeniile: automatizari, instalatii, electric): minim 1 an.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Referent (Dispecer):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
  III. Responsabil Retele in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Responsabil Retele in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea postului contractual: minim 1 an;
  - curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Responsabil Retele:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/I - 02;
  - Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate NP - 029 - 02;
  - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
  IV. Responsabil Contoare in cadrul Serviciului Exploatare Retele, Productie - Transport - Distributie energie termica si Interventii
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Responsabil Contoare in cadrul Serviciul Exploatare Retele, Productie-Transport-Distributie energie termica si Interventii:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea postului contractual: minim 1 an;
  - curs de formare profesionala (calificare) in specialitatea postului contractual.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Responsabil Contoare:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/I - 02;
  - Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate NP - 029 - 02;
  - Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente: a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate; d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. g) curriculum vitae; Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008. Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 12.01.2017) Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 03.01.2017 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  concurs - 21-12-2016 ora 12:00 - termen expirat

  Serviciul Public Local de Termoficare Brasov
  serviciu public cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local Brasov,organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante:
  1. Referent (Operator facturare) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil (3 posturi)
  2. Casier in cadrul Serviciului Financiar-Contabil (3 posturi)
  3. Secretar in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii si Relatii Publice (1 post)
  4. Gestionar Patrimoniu (Magazioner) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil (1 post)
  Conditiile de desfasurare ale concursului:
  Data organizarii:
  - probei scrise - 03.01.2017, ora 13:00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201/202
  - interviu - data si ora vor fi comunicate ulterior
  Concursul va consta in urmatoarele etape succesive:
  1. selectia dosarelor de inscriere ale candidatilor
  2. proba scrisa
  3. interviu
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr.1027/2014, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  I. Referent (Operator facturare) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Referent (Operator Facturare) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - curs de initiere in contabilitate.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Referent (Operator Facturare):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii.

  II. Casier in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Casier in cadrul Serviciului Financiar-Contabil:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - curs de initiere in contabilitate.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Casier:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.
  - Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii.

  III. Secretar in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii si Relatii Publice
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Secretar in cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achizitii si Relatii Publice:
  - studii superioare;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani;
  - cunostinte operare calculator.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Secretar:
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  >- Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica.

  IV. Gestionar Patrimoniu (Magazioner) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil
  Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie de Gestionar Patrimoniu (Magazioner) in cadrul Serviciului Financiar-Contabil:
  - studii medii;
  - vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului contractual : minim 5 ani.
  BIBLIOGRAFIA pentru postul contractual de executie de Gestionar Patrimoniu (Magazioner):
  - Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatilor si institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilitati publice;
  - Legea nr. 225/2016 - privind modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
  - Legea nr. 325/2006 - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
  - Legea nr. 82/1991 - legea contabilitatii;
  - Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice.
  Pentru inscrierea la concurs, conform prevederilor art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificata si completata prin H.G. nr. 1027/2014, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:
  a) cerere de inscriere la concurs adresata Directorului Serviciului Public Local de Termoficare Brasov ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  g) curriculum vitae;
  Copiile actelor mai sus mentionate se vor prezenta insotite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate conform prevederilor art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008.
  Candidatii care au depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale si vor fi declarati admisi la selectia dosarelor, au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului (proba scrisa va avea loc in data de 03.01.2017)
  Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 21.12.2016 ora 12,00 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 201/202.

  achizitie directa - 21-12-2016 ora 12:00 - termen expirat


  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania Punct(e) de contact: STROE AGURITA, RADU BARBU , Tel. +40 268416550/128/232 , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: "STUDIU ISTORIC - STR.SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO"
  CPV: 79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
  Descrierea contractului: "STUDIU ISTORIC - STR.SF.IOAN, ZONA PARCARE ARO" - Studiu privind evolutia istorica, culturala si urbanistic arhitecturala - Studiu privind zona protejata cu valoare culturala, istorica si arhitectural urbanistica in vederea obtinerii Autorizatiei de constrire pentru reabilitarea zonei ARO BRASOV este necesara intocmirea unui studiu istoric penrtu str. Sf. Ioan, zona parcare ARO, studiu solicitat si de Directia Judeteana pentru Cultura Brasov si care trebuie sa includa si cercetarea arheologica necesara. Studiul istoric are drept obiectiv stabilirea evolutiei istorice, culturale si arhitectural-urbanistice a zonei protejate, restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit, precum si prioritati de interventie si masuri de urmat in vederea restaurarii si reconversiei functionale a fondului construit protejat inclus in Lista Monumentelor Istorice si a fondului construit valoros (cu valoare arhitecturala si/sau istorica) care nu se regaseste in lista monumentelor protejate prin legislatia in vigoare.
  Valoarea estimata fara TVA: 37500.00 RON
  Conditii contract: Conform celor mentionate in Tema de proiectare ce se regaseste in atasament pe www.brasovcity.ro Termenul de finalizare al documentatiilor este de 45 de zile de la data semnarii contractului. Documentatia se va elabora in 4 exemplare originale, redactate in limba romana, cat si pe suport magnetic (CD) in format .doc, .xls si .dwg. Receptia se va face in termen de 10 zile de la la predarea documentatiei. Plata se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal de receptie semnat fara obiectiuni de catre beneficiar. Decontarea se va realiza pe baza de factura emisa de prestator. Facturile se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, b-dul.Eroilor nr.8, cam.1. Achitarea facturii se va face prin virament în contul bancar al prestatorului.
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din Tema de proiectare. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 30 zile de la data emiterii acestora. Propunerea financiara va evidentia pretul ofertei exprimat in lei fara TVA, TVA va fi evidentiata separat. Ofertantul care va prezenta pretul cel mai scazut, va fi contactat pentru depunerea Certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/ sau electronic, din care sa reiasa obiectul de activitate,cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei, Certificatul C.U.I.- copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si Declaratie privind conflictul de interese conform Legii nr.98/2016
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 21.12.2016
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov: www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare.

  achizitie directa - 12-12-2016 ora 10:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 268416550/128/124 , In atentia: MIHAELA GAL , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Detalii anunt
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: "Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire - Platoul Ruia din Poiana Brasov"
  CPV: 71700000-5-Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)
  Descrierea contractului: MONITORIZAREA LACULUI DE ACUMULARE SI INZAPEZIRE DIN POIANA BRASOV LAC DE ACUMULARE SI INZAPEZIRE. Este amplasat in intravilanul Municipiului Brasov in sudul zonei locuite a statiunii Poiana Brasov pe versantul nordic al Masivului Postavarul, in nord - estul Poienii Ruia in imediata vecinatate a Drumului Rosu. Capacitate de inmagazinare: 120.000 mc, Suprafata luciu de apa: 14.000 mp, Adancime apa: max. 13,00 m Descrierea si caracteristicile tehnice si constructive ale lacului de acumulare sunt descrise in Instructiuni de Urmarirea Comportarii Constructiilor pentru barajul si lacul de acumulare si inzapezire Poiana Brasov Judetul Brasov ce face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.
  Valoarea estimata fara TVA: 62025.00 RON
  Conditii contract: Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire se desfasoara sub forma de urmarire curenta si consta in observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiilor de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiect. Monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire se realizeaza prin observatii vizuale si prin masuratori efectuate asupra elementelor si parametrilor care caracterizeaza starea si comportarea in timp. Activitatea de monitorizarea Lacului de acumulare si inzapezire din Poiana Brasov - Platoul Ruia va fi organizata pe doua niveluri de analiza : - Nivelul I - cuprinde inspectiile vizuale, masuratorile la aparatele si dispozitivele de masura, prelucrarea si interpretarea primara a datelor. - Nivelul II - cuprinde sinteza periodica a observatiilor, masuratorilor si a inspectiilor tehnice, precum si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului. La sfarsitul anului se va intocmi un Raport de sinteza anuala
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din caietul de sarcini. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minim 30 zile de la data emiterii acestora. Propunerea financiara va evidentia pretul unitar, precum si pretul total al ofertei exprimat in lei fara TVA, TVA va fi evidentiata separat. Ofertantii care va prezenta pretul cel mai scazut, va fi contactat pentru depunerea Certificatului constatator emis de ORC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/ sau electronic, din care sa reiasa obiectul de activitate,cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei si Certificatul C.U.I.- copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"/
  Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
  Termen limita primire oferte: 12.12.2016
  Informatii suplimentare: Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri . Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se depun in original pana la data de 12.12.2016 ora 10:00, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, camera 1,parter. Ofertele ce vor fi depuse vor avea inscrise pe plic denumirea ofertantului, denumirea contractului. Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic. Ofertele vor fi publicate obligatoriu de catre operatorii economici interesati si in catalogul SEAP, pana la data si ora limita indicate, respectiv 12.12.2016 ora 10:00, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta).Nepublicarea informatiilor in SEAP pana la data si ora limita indicate, respectiv 12.12.2016 ora 10:00, atrage respingerea ofertelor depuse la sediul autoritatii contractante. Potentialii ofertanti au obligatia de a verifica periodic invitatia de participare postata pe site-ul autoritatii contractante, www.brasovcity.ro, pentru eventuale completari si/sau clarificari.

  achizitie directa - 08-12-2016 ora 11:00 - termen expirat

  MUNICIPIUL BRASOV
  Adresa postala: BD. EROILOR NR.8 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul financiar contabilitate , Tel. +40 268416550/143/128 , In atentia: Garcea Lucian , Email: achizitiipublice@brasovcity.ro , Fax: +40 268473001 , Adresa internet (URL): http://www.brasovcity.ro
  Tip anunt: Cumparari directe
  Tip contract: Servicii
  Denumirea achizitie: "Asigurarea bunurilor apartinand Domeniului Schiabil din Poiana Brasov". In vederea deschiderii sezonului de schi 2016 - 2017, este necesara asigurarea bunurilor apartinand domeniului schiabil.
  CPV: 66510000-8-Servicii de asigurare (Rev.2)
  Descrierea contractului: Conform caietului de sarcini postat pe site: www.brasovcity.ro. Activitatea pentru care este necesara asigurarea: Transport pe cablu, instalatii/amenajari pentru schi. Se vor achizitiona urmatoarele tipuri de asigurari: 1.Asigurare utilaje neinmatriculabile (tip CASCO) pentru autovehicule (utilaje) neinmatriculabile; 3.Asigurare constructii 4.Asigurare utilaje producere zapada artificiala.
  Valoarea estimata fara TVA: 69197.00 RON
  Conditii contract: Durata serviciilor de asigurare este de 12 luni, respectiv decembrie 2016 - decembrie 2017, exceptie fiind asigurarea Casco pentru cele 4 masini de batut zapada tip Pisten Bully care necesita o perioada de asigurare de 5 luni, respectiv decembrie 2016 - aprilie 2017.
  Valabilitate oferta - cel putin pana la 31.12.2016.
  Oferta se va intocmi pentru intreg pachetul.
  Nu se accepta oferte alternative.
  Plata se va face intr-o singura rata, dupa emiterea politei de asigurare.
  Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din caietul de sarcini.
  Data limita pentru solicitarea clarificarilor este cu 24 de ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
  Conditii participare: Oferta tehnica va cuprinde toate specificatiile din caietul de sarcini.
  Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut pentru intreg pachetul de asigurari
  Termen limita primire oferte: 08.12.2016
  Informatii suplimentare: Pachetul de asigurari va fi postat si in SEAP. Documentatia se poate descarca de pe site-ul Primariei Municipiului Brasov : www.brasovcity.ro/sectiunea licitatii si concursuri. Limba de redactare a ofertei: romana. Oferta financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al contractului, va fi semnata si stampilata). Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: Nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se depun in original pana la data de 08.12.2016 ora 11:00, la Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul Primariei Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, camera 1, parter.
  Ofertele ce vor fi depuse vor avea inscrise pe plic denumirea ofertantului, denumirea contractului.
  Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact

  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy