• 2 NOU! PROGRAMARE ONLINE - DEPUNERE CERERE ELIBERARE ACT IDENTITATE
 • 4
 • 4

  Primarul Braşovului a obţinut sprijinul judeţelor din Regiunea Centru pentru declararea aeroportului de la Braşov-Ghimbav ca proiect de interes regional şi includerea lui în Masterplanul naţional de transport


  28.09.2017

  Primarul Braşovului, George Scripcaru, a solicitat marţi, 26.09.2017, în cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, al ADR Centru, ca pe lângă cele 7 puncte de pe ordinea de zi, să fie inclus încă un punct, referior la aeroportul de la Braşov-Ghimbav.
 • 5

  Capitala verde a Romaniei 2011

 • 6

  Brasov, orasul de vis!

 • 7

  In inima tarii, in mijlocul naturii

 • 8

  La ski in Poiana Brasov

 • 8

  Un Brasov plin de culoare si prospetime

 • 8

  Orasul in care iti place sa traiesti!

Acasa Municipiul Brasov Primaria Brasov Servicii pentru cetateni E-Functionar Plata online Solicitari frecvente Util Contact / 0268984 Join Our Facebook Fan Page
Informatii


INFORMATII DESPRE BRASOV
Scurt istoric Evenimente eTurist Sala Patria

TRANSPORT PUBLIC Prezentare R.A.T. Brasov HCL nr. 486 facilitati prescolari HCL nr. 604 tarif redus pentru elevi HCL nr. 605 tarif redus pentru elevii din invatamantul preuniversitar HCL nr. 606 pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 607 facilitati pentru persoane varstnice si pensionari HCL nr. 608 gratuitati pentru revolutionari HCL nr. 609 veteranii de razboi si vaduve HCL nr. 610 tarif redus pentru donatorii de sange HCL nr. 611 gratuitate pentru persoane cu handicap HCL nr. 333 tarif redus pentru studenti
HARTI Harta generala adrese Harta spatiilor verzi Harta parcarilor Harta generala Harta turism

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI Afiş furturi din locuinţă Inselaciuni online Inselaciuni varstnici Prevenirea violentei in familie Prevenirea furturilor din locuinte in perioada sezonului estival Prudenta este cea mai buna paza Siguranta comuna asigura linistea interioara Si copiii trebuie instruiti Prevenirea talhariilor Prevenirea furturilor de auto Prevenire furturi din case de vacanta Prevenirea furturilor din locuintele aflate la parter Prevenire furturi din case aflate in construcie Recomandari prevenire furturi din locuinta Recomandari furturi din buzunare Prevenirea furturilor din case de vacanta Nu va lasati inselati Recomandari clienti taxi

Informatii
Informatii
Informatii
PRIMARUL MUNICIPIULUI GEORGE SCRIPCARU
   Biografie Atributii Raport de activitate Contact Echipa Galerie foto


Galerie foto
GEORGE SCRIPCARU - Primarul Braşovului - ATRIBUTII

ATRIBUTIILE PRIMARULUI

ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL STATULUI

Primarul Municipiului Braşov îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi va avea următoarele atribuţii în calitate de reprezentant al statului:

 • asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii;

 • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

 • îndeplineşte atribuţiile ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului, recensământului, luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege;

 • ATRIBUŢII EXERCITATE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV – TERITORIALE

  Primarul Municipiului Braşov va exercita direct în calitate de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale şi conducător al aparatului de specialitate următoarele atribuţii prevăzute de Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  ATRIBUŢII REFERITOARE LA RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL

 • prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale;

 • prezintă, la solicitarea consiliului local alte rapoarte şi informări;

 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale şi le supune aprobării consiliului local;

 • ATRIBUŢII REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL

 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;

 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ – teritoriale

 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
 • ATRIBUŢII PRIVIND SERVICIILE PUBLICE ASIGURATE CETĂŢENILOR.

 • Primarul conduce serviciile publice locale;

 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes local;

 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 • ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. a)- d), respectiv:
   a) asigură, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
   1. educatia;
   2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
   3. sănătatea;
   4. cultura;
   5. tineretul;
   6. sportul;
   7. ordinea publică;
   8. situaţiile de urgenţă;
   9. protecţia şi refacerea mediului;
   10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
   11. dezvoltarea urbană;
   12. evidenţa persoanelor;
   13. podurile şi drumurile publice;
   14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
   15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
   16. activităţile de administraţie social-comunitară;
   17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
   18. punerea in valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
   19. alte servicii publice stabilite prin lege;

   b) hotărăşte acordare unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

   c) sprijină, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

   d) informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d);

 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale;

 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

 • asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau alte acte normative;

 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 • Primarul Municipiului Braşov reprezintă unitatea administrativ – teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

  ATRIBUŢII DELEGATE - vezi in pagina ECHIPA


  Actualizat la: 30 Iunie 2016 ora 11:05

   consiliul local
  Componenta Atributii Regulament Comisii Rapoarte activitate Procese Verbale Hotarari Contact
  Arhiva video sedinte  Harta generala Brasov

  Romania

  PARTENERIATE

  energy