PROCEDURA DE ATRIBUIRE AUTORIZAŢII TAXI – CLASAMENT AUTOVEHICULE


ANUNŢ privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi


în conformitate cu prevederile art.14-2 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de  taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.17-18 din Odinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi Capitolului III din Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de  închiriere, în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr.159/2008, republicată;

  A. Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, anunţă public demararea procedurii de atribuire a unui număr de 31 autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, astfel :

– 30 de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi cu numerele de ordine :

1,2,7,8,10,11,12,14,15,17,18,22,25,26,27,29,30,35,38,40,41,47,48,50,53,61,65,66,67,

70

– 1 autorizaţie taxi cu numărul de ordine 71, pentru un  autovehicul adaptat  transportului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliu rulant, solicitat prin intermediul dispeceratelor, conform regulamentului

B. Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură – la Primăria Municipiului Braşov, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – este de 15.05.2024.

C. Solicitanţii cuprinşi în listele aşteptare sunt următorii :77 BIG SRL, AXE CRIS SRL, BELLA SPEED TRIF SRL, BFA TRANS SRL, CANOSSA SRL, CATIN TRANSERV SRL, COMINDAL SRL, DUM TAXI SRL, FIZ IMPEX SRL, FRIŢULESCU SRL, HAGE DORIANOSS SRL, LELIOARA PREST SRL, M.B.M. COMTRANS SRL, MAXIM TRANS SRL, OLTIŢA COM SRL, ORTENZIA LUX SRL, RACHETA TAX SRL, RITATOF SRL, STEFIN HORAT SRL, TRANS MARASIM SRL, VILMA SRL, CAT EXECUTIVE AFFAIRES SRL, AVE TAXI SRL, DARISMART SPRINT SRL, Căpăţînă Dragoş Lucian IF

C’. În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui după prima procedură, la care participă doar transportatorii autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare, nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură.

     Transportatorii autorizaţi care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se consideră înscrişi de drept, la cererea lor, în procedura de atribuire a următoarelor autorizaţii taxi disponibile.

     Procedura a doua se va desfăşura în aceeaşi zi, după finalizarea primei proceduri.

D. (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare o documentaţie ce trebuie să conţină:

a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule,  pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu  precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;

d) declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine autovehicul de culoare albă integral şi că vechimea acestuia nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei;
 e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. b).
(2)  Dosarele întocmite conform alin. (1)  vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

E. Data anunţării rezultatului atribuirii : 24.05.2024.

F. Data limită de depunere a contestaţiilor : 10.06.2024.

Deciziile Primarului privind rezolvarea contestaţiilor se vor elabora şi trimite contestatorilor

în termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.

Decizia Primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.

G. Data la care va fi demarată Procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi 20.06.2024.

(1) Autorizaţia taxi se eliberează de autoritatea de autorizare pe baza unei documentaţii şi a îndeplinirii unor condiţii cumulative.

 (2) Documentaţia trebuie să conţină următoarele:

a) copie a autorizaţiei de transport;
b) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau copie a certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate şi a contractului de leasing pentru autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing;
c) copie a certificatului de agreare valabil, pentru autovehiculele care efectuează transport în regim de taxi, autovehicule dotate cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotare  specificată în certificatul de agreare;

 d) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local  şi  în  care  să  figureze  autovehiculul  pentru  care  se  eliberează  autorizaţia  taxi  (cu excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);
e) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

f) dovada plăţii  tarifului  pentru eliberarea autorizaţiei taxi.

 (3) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:

a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judetul Braşov (autovehiculul deţinut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice judeţ);

d) solicitantul autorizaţiei taxi a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei taxi;
(4) Dosarele întocmite conform  alin. (2)  vor fi depuse la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

(5) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

(6) Autorizaţia taxi se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta, cu obligaţia achitării contravalorii acestora.

(7) Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

  Atribuirea autorizaţiei taxi se anulează şi nu se mai eliberează în următoarele cazuri:

a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu corespund cu realitatea, asigurandu-i un punctaj inferior celui obţinut la aplicarea punctajelor pentru criteriile de departajare precizate în declaraţie;

b) în termen de maxim 6 luni de la atribuire transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

H. Criteriile de departajare şi criterile care se acordă:

a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:

până la 1 an –10 puncte

între 1 şi 2 ani – 8 puncte

între 2 şi 3 ani – 6 puncte

între 3 şi 4 ani – 4 puncte

între 4 şi 5 ani – 2 puncte

 b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

electric – 40 puncte

hibrid  (min. Euro VI) – 35 puncte

Euro VI –  20 puncte

c)  volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat:

    –volumul interior

clasa mare (peste 600 l) –  6 puncte

clasa medie  (între 300 l – 600 l) – 5 puncte

clasa mica ( sub 300 l) -3 puncte

– aer condiţionat – 10 – puncte

d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport:

– se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat ( nu mai devreme de anul 2003);

e) gradul de protecţie al pasagerilor:

peste 6 airbaguri – 8 puncte

între 4 şi 6 airbaguri – 6 puncte

între 2 şi 3 airbaguri – 4 puncte

1 airbag – 1 punct

f) Forma de deţinere asupra vehiculelor :

proprietate – 2 puncte

leasing – 1 punct

g) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:

activitate de peste 8 ore pe zi – 4 puncte

activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte

h) Dotări suplimentare ale vehiculului:

dispozitiv GPS monitorizare – 5  puncte

perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi – 7 puncte

dispozitiv de plată prin intermediul cardului – 5 puncte

dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client – 5 puncte

(5) Elementele prevăzute la alin. (4) lit. c), e) şi h) precum şi culoarea autovehiculului se vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. În cazul în care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declaraţia pe proprie răspundere atribuirea autorizaţiei taxi va fi anulată.

Modificarea autorizaţiei taxi ca urmare a înlocuirii autovehiculului


Principalele modificări ale Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport de taxi, în Municipiul Braşov, aprobat prin  HCL nr.208/28.07.2022


 Modificarea autorizaţiei taxi ca urmare a înlocuirii autovehiculului:

,, (2) Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
a) să îndeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani ;

c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;

d) culoarea albă integral;

e) norma de poluare cel puţin Euro 6 sau cu propulsie electrică/tehnologii verzi;

f) este dotat cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotare  specificată în certificatul de agreare; “

Prelungirea autorizaţiei taxi :

Art. 35 (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, cumulativ următoarele condiţii:

1. a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, pe toată perioada valabilităţii autorizaţiei taxi,  este dotat cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar, dotare care va fi specificată în certificatul de agreare şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

 b) sunt respectate prevederile art. 36 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;

 c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;

 d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

 e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, realizate de autovehiculele pentru a căror autorizaţii taxi solicită prelungirea;

2. Se va respecta Planul de înlocuire a autovehiculelor taxi cu vechimea de peste 10 ani, cu următoarele termene, astfel:

  • 31.12.2023  – 1/3 dintre autovehiculele taxi vor avea norma de poluare cel puţin Euro 6;
  • 31.12.2024  – 51% dintre autovehiculele taxi  vor avea norma de poluare cel puţin Euro 6;
  •  31.12.2025 – 2/3 dintre autovehiculele taxi vor avea norma de poluare cel puţin Euro 6, iar 1/3 vor avea motoare cu propulsie electrică/tehnologii verzi, cu precizarea că, la fiecare înnoire a parcului auto, se va respecta proporţia de 1/3 verzi.