Anunț privind organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înfiinţarea Ariei protejate (Parcul Natural) Braşovia (CMTIAPB) şi stabilirea componenţei acesteia


Primăria Municipiului Brașov face public Anunțul privind „Selecția a 3 reprezentanți ai societății civile din cadrul Comisiei mixte tehnice pentru înființarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brașovia (CMTIAPB)„, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 27 ianuarie 2021 privind organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înființarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brașovia (CMTIAPB) și stabilirea componenței acesteia.

DESPRE COMISIA MIXTĂ TEHNICĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA ARIEI PROTEJATE (PARCUL NATURAL) BRAȘOVIA (CMTIAPB)

În scopul îmbunătăţirii calităţii vietii, a nivelului de confort al cetățenilor și dezvoltării spaţiale sustenabile a Municipiului Brașov, precum şi în vederea conservării biodiversităţii şi a dezvoltării turismului sustenabil, în coordonarea Primarului Municipiului Brașov, se constituie Comisia mixtă tehnică pentru Înfiintarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brașovia (CMTIAPB) în conformitate cu art. 127 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Scopul declarat al PN Brașovia este protejarea, conservarea peisajului terestru și recreerea. Comisia CMTIAPB este organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea și susținerea procedurii de înființare a Ariei Protejate (Parc Natural) Brașovia în Municipiul Brașov. Principalele obiective ale CMTIAPB sunt de realizare a documentației necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național, întocmirea studiilor de oportunitate și prefezabilitate pentru înfiintarea ariei protejate (Parc Natural) Brașovia, strategia de dezvoltare a turismului sustenabil si ecoturismului în parcul natural Brașovia, crearea schemelor de funcționare administrativă și finanțare a ariei protejate (Parc Natural) Brașovia.

Componența CMTIAPB – 13 membri, dintre care:

 • 3 consilieri locali
 • 3 membri din aparatul de specialitate al primarului
 • 4 membri dintre inițiatorii concenptului de proiect „Parc Natural Brașovia”
 • 3 reprezentanți ai societății civile
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:

În vederea participării, persoana interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • studii în unul din domeniile: conservarea naturii, silvicultură, geoștiințe, științe biologice, sociologie, economie, legislativ-juridic, și/sau cu experiență în inființarea ariilor protejate.

Persoana interesată se poate înscrie prin prezentarea unui dosar de intenție care va conţine următoarele documente:

 1. Ce te motivează să faci parte din comisie?
 2. Cu ce crezi că poți sprijini comisia și înființarea ariei protejate Brașovia?
 3. În opinia ta, cum crezi că ar trebui să arate parcul, ce activități pot fi implementate în vederea dezvoltării durabile a zonei, creșterea calității vieții și a nivelului de confort al cetățenilor, conservarea biodiversității si dezvoltarea turismului sustenabil?
 4. Cum vezi parcul contribuind la binele cetății peste 10 ani?
 5. Ce ramuri ale economiei locale ar putea fi influențate semnificativ, pozitiv sau negativ, direct sau indirect, prin inființarea Ariei Protejate (Parcul Natural) Brașovia?
 6. Câte ore pe săptămână te poți implica pentru munca în comisie?
 7. Ai mai fost implicat în proiecte de voluntariat iar în cazul afirmativ ne poți da mai multe detalii asupra acțiunilor de voluntariat la care ai participat?
 8. Ai mai lucrat în domeniul ariilor protejate?
 9. Ai mai lucrat la elaborarea de studii de fundamentare necesare înființării unei arii protejate
 10. Locuiești în Brașov și ai disponibilitate de a te deplasa în pădurile din împrejurimile Brașovului?

!!! Fiind o activitate de voluntariat, în funcție de  solicitările înregistrate, persoanele interesate ce nu au fost selectate pentru componența CMTIAPB vor putea fi invitate în cadrul ședintelor de planificare, ținând cont de fazele și necesitățile proiectului de înființare a Ariei Protejate (Parc Natural) Brașovia.

SELECȚIA:

Selectarea celor 3 reprezentanți ai societății civile se realizează de Primarul Municipiului Brașov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 27 ianuarie 2021 privind organizarea Comisiei mixte tehnice pentru înființarea Ariei protejate (Parcul Natural) Brașovia (CMTIAPB) și stabilirea componenței acesteia, la propunerea unei comisii formate din 3 representanți, câte unul din fiecare categorie ce constituie comisia CMTIAPB: consilieri locali, membri din aparatul de specialitate, membri inițiatori. Criteriile de selecție sunt:

 • experiența în proiecte similare;
 • înțelegerea subiectului;
 • disponibilitatea de timp.
CALENDAR:

Data limită de depunere a dosarelor de intenție : 08.03.2021, ora 14.00
Depunerea candidaturii se va face în 2 pași:

 1. Trimiterea prin e-mail la adresa contact@brasovcity.ro cu subiectul „Acte dosar de intenție – Nume Prenume – CMTIAPB” a documentelor: Copia actului de identitate sau oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii , după caz precum și Curriculum vitae-ul (CV), model Europass.
 2. Răspunsul la întrebări accesând link-ul: https://www.brasovcity.ro/ro/grupuri_lucru

Afişare rezultate selecţie dosare de intenție: 12.03.2021
Rezultatele se vor publica pe pagina oficială a Primăriei Muncipiului Brașov https://www.brasovcity.ro/ și se vor afișa la avizierul Primăriei Muncipiului Brașov.

Afişare rezultate finale: 17.03.2021
Rezultatele finale se vor publica pe pagina oficială a Primăriei Muncipiului Brașov https://www.brasovcity.ro/ și se vor afișa la avizierul Primăriei Muncipiului Brașov.