• ÎN IMPLEMENTARE

  TourINN-act Tourism Innovation Actions and cross-sectoral cooperation in SMEs

  Proiect finanțat prin EISMEA


  ,,Tourism Innovation Actions and cross-sectoral cooperation in SMEs (TourINN-act)”

  Topic: TourINN-act

  Număr contract de finanțare 101038173, Acronym: TourINN-act

  Beneficiar: Municipiul Brașov

  tourinn act

  Scop:

  TourINN-Act este un proiect în valoare totală de peste 1.300.000 E, din care 1.000.000 E co-finanțați prin EISMEA. TourINN-act își propune să stimuleze adoptarea digitalizării și inovației de către IMM-urile din turism prin acțiuni specifice de cooperare transnațională și de consolidare a capacităților și acordarea de sprijin financiar pentru minim 60 de IMM-uri din turism din diferite țări sub formă de vouchere, dezvoltarea de noi modele organizaționale pentru management, de spații turistice și soluții inovatoare pentru modernizarea experienței turistice, îmbunătățirea ofertei turistice cu scopul de a face IMM-urile mai sustenabile și mai profitabile pe termen mediu-lung.

  Din acest proiect, un total de 600.000 EUR vor fi oferiți IMM-urilor din turism (unități de cazare și tur-operatori), sub forma unor vouchere de inovare de până la 10.000 EUR, prin care acestea să își poată achiziționa soluții digitale inovative, din catalogul de soluții inovative pentru turism – TourINN-Act. Beneficiarii se vor înregistra pe platformă, pentru a demara procesul de matchmaking cu furnizorii de soluții.

  Bugetul proiectului:

  Valoare totală a bugetului aferent Municipiului Brașov de 63162 Euro fără TVA, din care suma de 47371 Euro fără TVA reprezintă finanțarea nerambursabilă.

  Valoarea totală a costurilor aferente Municipiului Brașov în valoare de 15791 Euro fără TVA, reprezentând 25 % din totalul bugetului aferent Municipiului Brașov – costuri eligibile, contribuție proprie.

  Perioada de implementare: 36 luni (Octombrie 2021 – septembrie 2024)

 • ÎN IMPLEMENTARE

  FOODCLIC – POLITICI ALIMENTARE URBANE INTEGRATE – DEZVOLTAREA CO-BENEFICIILOR DURABILITĂȚII, LEGĂTURILOR SPAȚIALE, INCLUZIUNII SOCIALEȘI CONEXIUNILOR SECTORIALE PENTRU A TRANSFORMA SISTEMELE ALIMENTARE ÎN ORAȘE-REGIUNI

  Finanțare Comisia Europeană


  Scop: FOODCLIC va crea interfețe puternice având la bază cei trei piloni știință-politică-practică în opt orașe-regiuni europene (45 de orașe și metropole). Coloana vertebrală a unor astfel de interfețe va fi asigurată de Food Policy Networks, care va gestiona Living Labs experimentale pentru a construi o bază de dovezi relevante pentru stabilirea unor politici pe baza învățarii prin acțiune. Activitățile vor fi diseminate printr-un cadru conceptual inovator (CLIC), care subliniază patru rezultate dorite ale integrării sistemului alimentar (beneficii colaterale de durabilitate, legături spațiale, incluziune socială și conectivitate sectorială).

  Consolidarea capacităților și sprijinul acordat pentru implicarea intensivă a tuturor stakeholderilor interesați (inclusiv grupurile defavorizate și vulnerabile) va permite actorilor politici și planificatorilor urbani din orașele-regiuni partenere să dezvolte politici alimentare urbane integrate care au în vedere continua evoluție a cadrului alimentar global și dezvoltarea de strategii aimentare coerente. Rezultatele vor fi comunicate și diseminate prin extinderea noilor practici și politici la alte opt orașe-regiuni din Europa și Africa, dezvoltarea unui centru de cunoștințe online (knowledge-hub) și dezvoltarea unei gândiri unitare la nivelul rețelelor de parteneri (Think Thank). Prin aceste acțiuni, FOODCLIC își propune să contribuie la dezvoltarea cadrelor alimentare urbane care au un impact asupra incurajării evoluției alimentației care are la bază alimentele sănătoase și care dezvoltă un sistem alimentar durabil, disponibil, accesibil financiar și atractiv pentru toți cetățenii (inclusiv pentru grupurile defavorizate și vulnerabile).

   

  Finanţare 100% nerambursabilă de la Comisia Europeană, în cadrul măsurii HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01, ACȚIUNEA HORIZON INNOVATION ACTIONS.

  Valoarea grantului:  11 182 035.01 EUROBugetul Municipiului Braşov este de 280 812.50 EURO, din care 56 162.50 EURO cheltuieli indirecte și 224 650 EURO cheltuieli directe.

  Durata Proiectului: 54 luni, 01 septembrie 2022 – 28 februarie 2027.

   

 • ÎN IMPLEMENTARE

  PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE AFLATE ÎN COMPETENȚA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+154612, Contract de finanţare nr. 705 din 09.05.2022


  INFORMARE PROIECT

  Descrierea proiectului

  “PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE AFLATE ÎN COMPETENȚA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV”

  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cod SIPOCA 1185/MySMIS 2014+ 154612

  Contract de finanţare nr. 705 din 09.05.2022 modificat cu Actul adiţional nr.1/08.06.2023

  Beneficiar

  MUNICIPIUL BRAșOV – lider de parteneriat;

  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV – partener

  Obiectivul general

  Obiectivul general al proiectului îl constituie Cresterea capacității administrative la nivelul Municipiului Brașov prin introducerea unor mecanisme de planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov (DAS Brașov).

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și a execuției bugetare prin achiziția de studii și cercetări necesare actualizării strategiei sectoriale DAS Brașov.

  Actualizarea strategiei sectoriale DAS se va realiza în baza următoarelor studii:

   1. a) Studiu privind posibilele asezari informale si accesul la locuința a grupurilor vulnerabile;
   2. b) Studiu privind sanatatea si accesul la serviciile de asistența medicala/ medico-socială;
   3. c) Studiu privind educația si accesul la serviciile de educație si formare pe toată durata vieții;
   4. d) Studiu privind stadiul de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Brașov.

  În cadrul studiului privind posibilele asezări informale, se vor realiza baze de date privind numărul de persoane care locuiesc în asezările informale, imobilele ocupate și tipologia lor, baze de date privind grupurile de persoane vulnerabile (persoane vârstnice, cu dizabilitați, copii si familie, victime ale violenței domestice, persoane fără adăpost, persoane dependente de alcool și droguri, victimele traficului de persoane, migranți, persoane care ies din regimul de detenție); harta nevoilor sociale în urma evaluării cartierelor municipiului Brașov; harta zonelor vulnerabile din punct de vedere al accesului la serviciile de sănătate; propuneri pentru îmbunătățirea accesului la servicii de integrare/ incluziune socială.

  1. Implementarea unitară a managementului calității prin certificarea Sistemului de management al calității ISO 9001 la nivelul DAS Brașov.

  Planul de acțiune pentru prioritizarea si etapizarea implementării managementului calității 2016-2020 prevede implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice, de către o serie de autorități si instituții publice a căror dezvoltare a capacității administrative este considerată prioritară în Acordul de Parteneriat al României cu Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020. Între acestea, sunt menționate ”autoritățile si instituțiile publice locale de la nivelul municipiilor”, categorie în care se înscriu Municipiul Brașov si Direcția de Asistență Socială, subordonată Consiliului Local Brașov.

  În cadrul proiectului, se va realiza certificarea Sistemului de managementul calitații ISO 9001 la nivelul Direcției de Asistența Socială, îndeplinind totodată măsura pe termen lung prevăzută în Hotărârea nr. 1723/14 octombrie 2004 republicată, de a ”implementa sistemul de management al calitații, respectiv al procesului de certificare a calitații serviciilor – ISO 9001, pentru serviciile catre cetațeni”.

  De asemenea, vor fi instruite 35 de persoane din cadrul DAS, în vederea îmbunătățirii cunostințelor si competențelor acestora în domeniul managementului calității și procedurilor de lucru.

  1. Optimizarea procedurilor administrative în domeniul serviciilor sociale oferite de DAS Brașov, în scopul reducerii birocrației pentru cetățeni.

  Îndeplinirea acestui obiectiv specific va oferi o soluție informatică – Platforma integrata pentru servicii electronice partajate în domeniul asistenței sociale, care va furniza digital fluxurile de lucru în cadrul DAS Brasov si a instituțiilor partenere din domeniul asistenței sociale (platforma de servicii/licența de utilizare pusa la dispoziție prin acord de colaborare).

  Dezvoltarea si implementarea sistemului de lucru informatic în domeniul serviciilor sociale cuprinde:

   1. a) o componentă front-office, respectiv implementarea la nivelul DAS Brasov a unei aplicații informatice pentru solicitările transmise de cetățeni, privind beneficiile si serviciile de asistență socială;
   2. b) servicii back-office care să asigure administrarea electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern, precum si optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru în domeniul serviciilor sociale, prin transferul complet în mediu digital a datelor si informațiilor care sunt utilizate, optimizarea fluxurilor de lucru și introducerea semnăturii digitale.
  Rezultate așteptate
  • Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – corespunzator obiectivul specific 1 al proiectului;
  • Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Brașov 2023 – 2033 actualizată și aprobată;
  • Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape -implementat în administrația publică locală – corespunzator obiectivului specific 2 al proiectului;
  • Sistemul de management al calității ISO 9001, certificat la nivelul DAS Brașov.
  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – corespunzator obiectivului specific 3 al proiectului;
  • Platformă integrată pentru servicii electronice partajate în domeniul asistenței sociale (platforma web, arhivare electronică, fluxuri de lucru cu documente, registratura electronică și management arhivă fizică de documente), care va furniza digital fluxurile de lucru în cadrul DAS Brașov și în cadrul instituțiilor partenere din domeniul asistenței sociale (platforma de servicii/ licența de utilizare pusă la dispoziție prin acord de colaborare);
  • Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor / acțiunilor vizate de Obiectivul Specific 2.1 – corespunzător obiectivului specific 2 al proiectului;
  • 35 de persoane din cadrul DAS instruite în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor acestora în domeniul managementului calității și procedurilor de lucru.
  Perioada de implementare

  19 luni (09 mai 2022– 09 decembrie 2023)

  Sursa de finanțare

  Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

  Valoarea proiectului

  Valoarea totală a proiectului (100% eligibil): 4.105.031,28 lei

  Valoarea cofinanțării din Fondul Social European – maximum 98%:  4.022.930,66 lei, din care:

  – 2.746.738,90 lei – maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;

  – 1.276.191,76 lei – maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

  Valoarea finanțării naționale: 82.100,6256 lei

  Date de contact

  dtise@brasovcity.ro

  dasbv@dasbv.ro

  „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A CENTRELOR SOCIALE REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU CATEGORII VULNERABILE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI ÎN VEDEREA GESTIONĂRII CRIZEI SANITARE CAUZATE DE SARS-COV-2

  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


  INFORMARE PROIECT

  Descriere proiect

  Dotarea cu echipamente de protecție a centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din Municipiul Brașov și implementarea de măsuri în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

  Beneficiar

  MUNICIPIUL BRASOV IN PARTENERIAT CU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV

  Obiectivul general

  Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura echipamentele și materiele necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, înscriindu-se astfel în obiectivul general al Axei Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Materialele și echipamentele achiziționate prin proiect vor asigura desfășurarea activității în condiții de siguranță pentru lucrătorii sociali și beneficiarii de servicii sociale oferite în cadrul acestor centre, contribuind astfel la consolidarea capacității de reacție la criză sanitară cauzată de virusul SARS-CoV-2.

  Obiectivele specifice
  1. Dotarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție a personalului din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov.
  2. Sprijinirea centrelor rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov în gestionarea crizei sanitare cauzate de virusul SARS-CoV-2, prin distribuirea de produse și dispozitive de dezinfecție.
  Rezultate

  Dotarea centrelor rezidențiale din subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov cu echipamente de protecție (măști de proiecție 3 pliuri și prindere cu elastic, viziere, combinezoane de protecție, mănuși, șorturi și halate de unică folosință), echipamente medicale (sistem de măsurare a temperaturii corporale în timp real, lămpi UV pentru dezinfecție spații) și produse și dispozitive de dezinfecție (dozator cu senzor pentru dezinfectant, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe).

  Perioada de implementare

  9 luni (30.03.2021 – 31.12.2021)

  Sursa de finanțare

  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014- 2020 (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

  Valoarea proiectului

  Valoarea totala a proiectului este de : 692.835,00 lei
  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 692.835,00 lei

  Date de contact

  Email: proiecte@brasovcity.ro

  „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  CONSTRUIRE CRESA IN BRASOV, STR. APOLLO, F.N.

  Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare, Obiectiv specific 4.4 – Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Serviciul Public de Administrare Crese Brasov implementeaza proiectul cu titlul “Construire cresa in Brasov, str. Apollo, f.n.” , cod MySMIS 126423, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 – Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare, Obiectiv specific 4.4 – Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.

  Beneficiar

  Serviciul Public de Administrare Crese Brasov, conform Contract de finantare nr.5176/19.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, respectiv intre 01.11.2017 – 31.03.2021, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totala a proiectului este de 10.213.691,24 lei, din care:

  • Valoarea totala eligibila 2.859.833, 80 lei, din care:
   • Valoare eligibila nerambursabila din FEDR 2.430.858,73 lei
   • Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 371.778,39 lei
   • Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului 57.196,68 lei.
  • Valoare neeligibila, inclusiv TVA, 7.353.857,44 lei.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este Construire Cresa in Brasov, str. Apollo, fn, incadrandu-se in obiectivul prioritatii de investitie 4.4. „Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”.
  Obiectivul general al investitiei il reprezinta imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia Municipiului Brasov si stoparea fenomenului de depopulare, cresa reprezentand o necesitate pentru parintii incadrati in munca, fiindca doar in acest mod isi pot rezolva o problema de ingrijire specializata si conditii de dezvoltare psihica armonioasa a copiilor pe timpul cat acestia sunt ocupati.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Construirea unei crese noi in sistem public, situata pe str. Apollo din Municipiul Brasov.
  2. Cresterea cu 80 de locuri a numarului de locuri in cresele de stat din Municipiul Brasov.
  3. Sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca si crearea a 42 de noi locuri de munca.
  Rezultate așteptate generale

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

  1. Construiea unei crese noi, cu o capacitate de 80 de locuri, complet echipata, cu program prelungit de functionare, pe str. Apollo in Municipiul Brasov.
   Prin proiect se doreste realizarea construirii unei crese in Municipiul Brasov, judetul Brasov, cu o suprafata desfasurata de 2780,45 mp, cu urmatoarele caracteristici tehnice si parametri specifici:
   Functiunea: cresa; Regimul de inaltime: Sp+P+E; Suprafata construita: Sc = 1090,53 mp; Suprafata desfasurata: Sd = 2780,45 mp; Suprafata utila: Su = 2413,38 mp.
  2. Promovarea participarii si reintegrarii parintilor pe piata muncii.
   Initiativa construirii si infiintarii unei crese de stat in Municipiul Brasov se bucura de sustinerea comunitatii locale, cu precadere a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 luni si 3 ani din orasul Brasov.
   Invatamantul prescolar din Municipiul Brasov se desfasoara in 53 de gradinite de stat, iar cel anteprescolar doar in 8 crese, cu o capacitate totala de 805 locuri. Cele 8 crese de stat, aflate in subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov nu pot asigura cererea mare pentru asigurarea unui loc in cresa. Construirea unei crese noi, in Municipiul Brasov, pe str. Apollo, fn, raspunde solicitarilor parintilor aflati in cautarea unui loc in crese, care sunt nevoiti, din lipsa unei alternative, fie sa renunte la locul de munca, fie sa apeleze la rude, la o cresa privata, la bona sau sa plece in strainatate.
  Date de contact

  Serviciul Public de Administrare Crese Brasov
  Manager de proiect – Serban Laura-Cristina, Director
  Adresa: Municipiul Brasov, str. Mecanicilor nr.7
  Judetul Brasov, cod postal 500245
  Tel: +4 0268 421069
  Fax: +4 0268 421069
  Email: office@cresebrasov.ro
  Web: www.cresebrasov.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REALIZAREA UNUI SPAȚIU MULTIFUNCȚIONAL DE RECREERE ȘI SPORT

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /189/4/2, componenta 1: POR /2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate în municipiile reședință de județ.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport”, cod SMIS 128053, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /189/4/2, componenta 1: POR /2017/4/4.2/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate în municipiile reședință de județ.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5291/14.04.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, respectiv între data 01.10.2018 și data 31.07.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 8.864.327,32 lei din care:

  • 8.533.795,06 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 7.253.725,80 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 1.109.393,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 170.675,91 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului (2%)
  • 330.532,26 lei valoare neeligibilă.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este de a asigura refuncționalizarea unui teren degradat și neproductiv cu o suprafața de 16.194 mp situat în intravilanul Municipiului Brașov în vederea îmbunătățirii mediului urban și a calității vieții, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
  Proiectul se încadrează în acțiunile sprijinite in cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4.2. – Realizarea de acțiuni destinate imbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, prin:

  • Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
  • Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente, modelarea terenului, plantarea de plante perene, plantarea de arbori și arbuști;
  • Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (zone speciale amenjate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, zone de recreere);
  • Achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare;
  • Instalare WI-FI în spațiile publice;
  • Instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
  • Dotare cu mobilier urban;
  • Racordarea la utilitățile publice a obiectivului de investiții;
  • Realizare sistem de irigații și sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect;

  Obiectivul proiectului este în strânsa corelare cu obiectivul general al POR 2014-2020 prin oferirea de alternative noi pentru petrecerea timpului liber pentru locuitori și prin oferirea de noi alternative pentru servicii turistice, reducerea poluării aerului și a zgomotului, respectiv îmbunatațirea aspectului urban al municipiului prin reabilitarea și revalorificarea spațiilor urbane nefolosite, neproductive și degradate.
  Zona verde amenajată va servi ca loc de recreere și sport pentru locuitorii cartierului rezidențial Valea Cetații, dar totodata si pentru toți locuitorii municipiului, respectiv turiștii, care vizitează orașul.
  Ca element de noutate, pornind de la soluțiile oferite de specialiști în planificarea orașelor care se confruntă cu poluarea și cu congestiile, sunt prevăzute activități care să încurajeze utilizarea bicicletei ca mijloc energetic de deplasare. Spațiul multifuncțional va promova mobilitatea urbană activă, transportul alternativ cu bicicleta și intermodalitatea cu transportul public. Educația timpurie privind soluțiile de mobilitate alternativă și beneficiile acestora sunt pilonii de baza în creșterea calității vieții în Municipiul Brașov.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Crearea de spații verzi prin regenerearea unui teren viran, cu aspect de teren abandonat, situat în imediata vecinătate a cartierului rezidențial Valea Cetății și deschiderea acestuia pentru publicul larg. Amenajarea unei zone de agrement și petrecere a timpului liber, prin reconversia și reutilizarea acestui teren degradat, cu multiple funcțiuni, cum ar fi: de educație, de sport, de joacă, de turism și activități în aer liber, peisagistic și integrare socială.
  2. Refuncționalizarea terenului degradat și neutilizat din proprietatea Municipiului Brașov; Realizarea lucrarilor de consolidare a terenului și de sistematizare verticală a acestuia; Amenajarea spatiilor verzi (defrisarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști) și realizarea spațiului multifuncțional de recreere și sport conform Studiului de fezabilitate.
  3. Îmbunătățirea condițiilor de viața ale locuitorilor din zonă, prin creșterea serviciilor oferite utilizatorilor de spații verzi și de joacă la nivel urban; Realizarea de piste pentru bicicliști din îmbracaminte asfaltică pentru organizarea de cursuri de învațare a mersului pe bicicleta în trafic, prevazute cu pante, cu sens giratoriu, semafoare și semne de circulație, intersecție cu alei pietonale; Crearea de facilitați pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii si tineri de diferite vârste);
  4. Realizarea unor servicii de ecologie urbană prin soluții prietenoase cu mediul înconjurător: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse de energie neconvenționale și a echipamentelor cu un consum energetic eficient.
  5. Implementarea unor măsuri menite sa reducă poluarea la nivelul Municipiului Brașov. Se va realiza unui spațiu destinat învățării mersului cu bicicleta în oraș, încă de la vârste fragede. Astfel, copiii și tineri sunt încurajati să utilizeze bicicleta pentru a se se deplasa la școala și/sau la punctele de interes, creându-le toate condițiile de siguranța și securitate astfel încât să poată utiliza soluții alternative de mobilitate. Plantările de noi de arbori și arbuști, aleși după criterii de asigurare a decorului și pretare estetică în cadrul zonei contribuie la creșterea cantității de CO2 absorbită. Spațiul verde va avea zone cu vegetație bogată. Se vor planta arbori și arbuști din specii rășinoase și foioase și se vor amenaja zone cu flori.
  6. Implementarea unor măsuri de protejare a biodiversității și ecosistemului, prin utilizarea speciilor vegetale propuse, necesare formării unor ecotopuri și habitate pentru alte specii din flora si fauna spontana. Parcul datorită biodiversității sale va oferi un suport educativ și va putea fi folosit și ca locație de desfășurare a activităților școlare cu profil ecologic.
  7. Prin implementarea acestui proiect, suprafața de zone verzi a municipiului Brașov va crește cu 1,46 ha, ajungând la o suprafața totală de cca 44,29 ha, reprezentând 1,23% din teritoriul administrativ și 4,92% din intravilanul municipiului.
  Rezultate așteptate generale

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

  • creșterea suprafețelor destinate spațiilor verzi din cadrul localitaților urbane prin regenerarea unui teren viran;
  • creșterea potențialului turistic și de agreement, terenul aflându-se într-o zonă cu un peisaj natural deosebit – la poalele muntelui Tâmpa, pe versantul vestic, cu care se vor realiza legături pietonale și într-o zonă cunoscută pentru organizarea picnicurilor – „La Iepure“;
  • implementarea unui obiectiv menit să diminueze poluarea la nivelul localitații ce constă în organizarea unui spațiu destinat învațării mersului cu bicicleta în oraș. Proiectul este un element de noutate, dar și de necesitate în același timp, în condițiile introducerii de soluții de mobilitate alternativă cu bicicleta. Comunitatea activă se creează încă de la vârste fragede și astfel, prin intermediul acestui proiect tinerii sunt încurajați să utilizeze bicicleta pentru a se deplasa la școală și/sau la punctele de interes, creându-le toate condițiile de siguranța și securitate astfel încât să poată utiliza soluții alternative de mobilitate.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Cecilia Doiciu, Director Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente
  Tel: +4 0268 405000
  Email: cecilia.doiciu@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.E: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul: ”EXTINDERE SISTEM DE MANAGEMENT INFORMATIZAT AL SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC”, cod SMIS 127412, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.E: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brașov.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni, respectiv între data 01.08.2018 şi data 30.04.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 16.066.631,64 lei din care:

  • 15.934.217,66 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 13.544.085,04, lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 2.071.448,25 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 318.684,37 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului (2%)
  • 132.413,98 lei valoare neeligibilă.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea atractivității transportului public prin îmbunătățirea serviciilor de informare a călătorilor și a sistemului e-Ticketing la nivelul Municipiului Brașov cu efect direct asupra diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport privat. Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane și scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat. Astfel, se estimează că proiectul va genera o scădere a emisiilor de CO2 precum și a altor emisii precum NOx, PM10, etc.
  Realizarea obiectivului presupune extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public, furnizarea soluțiilor optime pentru extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public.
  Proiectul se încadrează în categoria ITS (sisteme inteligente de transport), reprezentând sisteme telematice pentru transport, ce includ o gamă largă de instrumente şi servicii derivate de la tehnologiile informației şi comunicațiilor. Soluția tehnică propune extinderea funcțională multi-dimensională a sistemului de management informatizat al transportului public existent pe toate componentele sale principale.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Creșterea numărului de stații de călători modernizate de la 115 (in prezent) la 165 prin instalarea de echipamente e-Ticketing, informare călători si siguranță;
  2. Extinderea sistemului e-Ticketing pentru toate vehiculele de transport public, inclusiv instalarea a 12 automate noi de vânzare titluri de călătorie;
  3. Extinderea Sistemului de Supraveghere Video pentru siguranța calatorilor prin dotarea unui număr de 120 autovehicule existente cu camere video de supraveghere si sistemele aferente de stocare a imaginilor si extinderea Sistemului de Supraveghere Video în 50 de stații noi;
  4. Extinderea Sistemului de Informare a Pasagerilor prin instalarea de panouri de informare dinamica în 50 de stații noi si 285 panouri de informare statica în toate celelalte stații si instalarea de 275 display-uri de informare moderne în vehiculele de transport public si implementarea unui sistem de numărare a călătorilor pe vehiculele selectate;
  5. Implementarea unei aplicații software suport pentru transportul public, destinată cetățenilor, accesibilă de pe dispozitivele mobile inteligente, incluzând funcționalități pentru: harta traseelor de transport public; grafice/orare transport public; planificare călătorie; notificare sosire în punctul de destinație; plata electronică integrată; abonamente; notificări privind întârzieri sau probleme în trafic;
  6. Creșterea nivelului de dotare tehnică a RATBV prin dezvoltarea Dispeceratului si implementarea unei rețele de comunicații cu vehiculele, la autobaza;
  7. Reducerea emisiilor de CO2 (GES) din transport cu minim 1% prin creșterea gradului de utilizare a transportului public in anii de sustenabilitate a proiectului (varianta cu proiect fața de varianta fără proiect).
  Rezultate așteptate

  Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului:

  1. Stații de transport public modernizate (nr.) -50
  – Valoare la începutul implementării proiectului:115
  – Valoare estimata la finalul implementării proiectului:165

  2. Sistemul de management informatizat al transportului public extins pe toate componentele sale principale
  – Sistem Automat de Taxare, Sistem de Dispecerizare si Monitorizare flota, Sistem Informare Pasageri; Sistem Supraveghere Video
  – Valoare la începutul implementării proiectului: 0
  – Valoare estimata la finalul implementării proiectului: 1

  Rezultat așteptat general:

  3. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
  2019/2020: S1 – 69.86 S2- 69.86 ; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)
  2023: S1- 76.32; S2 – 74.98 CAE: – 1.34 (valoarea absoluta), – 1.79% (procentual)
  2027: S1 – 81.05; S2- 79.32; CAE: – 1.73 (valoarea absoluta), – 2.18% (procentual)
  Scenariul fără proiect: S1
  Scenariul cu proiect: S2
  CAE – creșterea anuală estimată

  4. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)
  2019/2020: S1 – 34,748 S2 -34,748; CAE: 0 (valoarea absoluta) 0% (procentual)
  2023: S1 – 37,612 S2 – 39,244; CAE: 1632 (valoarea absoluta), 4.16%(procentual)
  2027: S1 – 40,713 S2 – 43,846; CAE: 3547 (valoarea absoluta), 7.15% (procentual)
  Scenariul fără proiect: S1
  Scenariul cu proiect: S2
  CAE –creșterea anuală estimată

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Vlad Gabriela-Dana – Director executiv Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice
  Tel: +4 0268 405000
  Email: dtise@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  TERMINAL TRANSPORT URBAN GARA BRAȘOV

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul: “Terminal transport urban Gara Brașov”, cod SMIS 126997, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5483/2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni de la data semnării contractului de finanţare respectiv 08.05.2020 şi până la data de 31.03.2022.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 14.345.209,68 lei din care:

  • 14.292.277,22 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 12.148.435,64, lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%)
   • 1.857.996,02 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%)
   • 285.845,56 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului (2%)
  • 52.932,46 lei valoare neeligibilă inclusiv T.V.A. aferentă cheltuielilor neeligibile
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în Municipiul Brașov prin încurajarea schimbării modale de la transportul auto privat la transportul public. Planul de mobilitate urbană durabilă al Polului de Creștere Brașov a analizat evoluția viitoare a mobilității urbane din perspectiva a două scenarii, astfel:
  – scenariul “a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate până la momentul elaborării PMUD, fapt ce va duce la scăderea calității vieții prin lipsa de măsuri care să contracareze efectele creșterii numărului de vehicule private, degradării calității din sistemul de transport public, etc.
  – scenariul “a face ceva” propune implementarea unor proiecte gândite sinergic, într-o abordare integrată a mobilității la nivelul Municipiului Brașov, prin care se urmărește descurajarea utilizării autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului în paralel cu încurajarea și sprijinirea transportului public și a modurilor nemotorizate de transport, obținându-se astfel reducerea emisiilor GES și a poluării fonice la nivelul municipiului.
  Realizarea unui terminal de transport public care va facilita accesul la serviciile de transport public într-un punct important privind accesibilitatea și mobilitatea la nivelul localității și a zonei metropolitane – Gara Brașov/Autogara nr.1 -, împreună cu măsuri complementare care vor contribui la îmbunătățirea serviciilor de transport public și a modurilor de transport nemotorizate, este una dintre măsurile subliniate ca fiind imperios necesare în scenariul “a face ceva”. Investiția va facilita transferul intermodal (transport public – transport feroviar) încurajând, astfel, persoanele care intră în sau ies din Brașov utilizând autoturismul personal să renunțe la acesta și să folosească transportul public local și cel feroviar. Astfel, terminalul va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe rețeaua stradală a municipiului, decongestionarea traficului și reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecințe ce se vor concretiza în reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul Municipiului Brașov. În aceste condiții, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât și obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează “reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Construirea unui terminal de transport public ce va îngloba 12 peroane pentru vehicule de transport public precum și spații destinate pasagerilor.
  2. Creșterea numărului de pasageri cu transportul în comun cu 1,81% în primul an de operare a investiției (2022).
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 0,01% în primul an de operare a investiției (2022).
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,07% în primul an de operare a investiției (2022).
  Rezultate așteptate

  Rezultat așteptat general:

  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an).
  • Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri).
  • Scăderea estimată a numărului de deplasări cu autoturismul (nr. deplasări).

  Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului:

  • Stații de transport public construite (nr.): 1
  • Lungimea / suprafața traseelor / zonelor pietonale / semi-pietonale construite / modernizate / extinse (km/kmp): 0,0015 kmp.
  • Suprafață spații verzi dezvoltate ca urmare a implementării proiectului (kmp): 0,00227 kmp.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Gal Mihaela – Director executiv adjunct Direcţia Tehnică
  Tel: +4 0268 405000
  Email: invest@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Infrastructura de garaj pentru transportul public”, cod SMIS 126998, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5428/13.05.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 66 de luni, respectiv între data 01.07.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 212.460.430,61 lei din care:

  • 71.317.373,87 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 61.856.905,94 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 9.460.467,93 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat​
   • 1.455.456,62 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Brașov prin creșterea atractivității transportului public ca urmare a modernizării infrastructurii necesare garării și mentenanței flotei de vehicule în condiții optime.
  Atractivitatea sistemului de transport public depinde în primul rând de condițiile pe care acesta le oferă: confort, predictibilitate, rapiditate, siguranță. Asigurarea predictibilității depinde în mare măsură de capacitatea operatorului de a asigura mentenanța vehiculelor în timp util, cu reducerea la maxim a perioadelor în care acestea nu sunt operaționale din cauze tehnice, precum și a condițiilor de curățenie și confort pe care pasagerii le așteaptă. Astfel, prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane și scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat, generând în mod direct scăderea emisiilor de CO2 precum și al altor emisii (NOx, PM10 etc.).

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp.
  2. Creșterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 3.5% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  Rezultate așteptate

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

  • Platformă parcare alocată pentru flota de transport public (autobuze şi troleibuze): 25.000 mp;
  • Hală de întreţinere – reparaţii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni vehicul şi activitate dispunând de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare) în suprafaţă de 6.500 mp;
  • Hală verificări tehnice după reparaţii şi Inspecţii Tehnice Periodice: 300 mp;
  • Hală întreţinere (mecano-energetic, electronişti): 1.200 mp;
  • Magazii piese – materiale: 1.200 mp;
  • Staţie spălare – curăţare autovehicule interior – exterior: 1.400 mp;
  • Staţie de vopsire: 350 mp;
  • Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare anvelope): 250 mp;
  • Staţie de alimentare carburanţi: 40 mp;
  • Centrală termică: 200 mp;
  • Clădiri porţi – acces destinate pazei, controlului şi verificării la ieşire – intrare a mijloacelor de transport: 300 mp;
  • Spații verzi: 10.016,28 mp
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Calinschi Bianca- şef serviciu Investiţii
  Tel: +4 0268 416550
  Email: invest@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRAŞOV – COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA, CORP A

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Eficientizare energetică a clădirilor publice din municipiul Braşov – Colegiul Tehnic Transilvania, corp A”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5471/08.05.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 59 de luni, respectiv între data 04.09.2017 si data 31.07.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 11.031.724,75 lei din care:

  • 10.959.308,51 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 9.315.412,24 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 1.424.710,03 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat
   • 219.186,24 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile este de 72.416,24 lei
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este este „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”. Scopul acestui proiect este acela de a oferi formare profesională corespunzătoare cererii şi exigenţei manifestate de către agenţii economici din municipiul Braşov. O astfel de formare profesională se poate realiza numai asigurându-se infrastructura educaţională de calitate, prin realizarea unui parteneriat public-privat, în care toţi actorii să colaboreze pentru pregătirea tinerilor specialişti din domeniu. În cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, sunt pregătiţi absolvenţi în specializările: tehnicieni aviaţie, tehnicieni instalaţii de bord avion, tehnicieni proiectanţi CAD, tehnicieni mecatronişti, lăcătuşi construcţii structuri aeronave, frizeri, coafori, manichiurişti, pedichiurişti, mecanici auto. Prin lucrările de reabilitare, eficientizare termică şi dotările prevăzute în cadrul acestui proiect, se urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, astfel încât procesul de învăţământ care se resfăşoară în cadrul colegiului să fie de cea mai bună calitate, răspunzând nevoilor exprimate de către angajatori, atât ale celor autohtoni, cât şi din spaţiul european.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Eficientizarea energetică, reabilitarea şi modernizarea clădirii corpului A aparţinând Colegiului Tehnic Transilvania şi dotarea cu echipamente şi alte dotări necesare procesului de învăţământ.
  2. Formarea profesională a 505 elevi, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare.
  Rezultate așteptate generale

  Prin implementarea prezentului proiect vor fi atinse următoarele rezultate:
  Suprafaţa construită: 816,80 mp
  Suprafaţa desfăşurată: 3266,00 mp
  Numărul total de participanţi în procesul educaţional în unitatea de infrastructură: 505 elevi

  STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

  Achiziții proiect
  • Achiziția de întocmire a documentație tehnice aferente obiectivului de investiție, s-a realizat prin cerere de ofertă-procedură simplificată cu o valoarea estimată de 99.474,01 lei cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică nr. 91/26497/27.03.2018, încheiat între Municipiul Brașov și SC. IPCT Instalații SRL, în valoare de 99.215,06 lei cu TVA.
  • Achiziția serviciilor de proiectare și execuție, s-a realizat prin procedură simplificată cu o valoare estimată de 9.109.293,38 lei cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică de furnizare nr.357/109509/27.10.2020 încheiat între Municipiul Brașov și asocierea ROMFIT GRUP SRL lider și HAR&H SRL asociat, în valoare de 8.135.512,27 lei cu TVA.
  • Achiziția de servicii de consultanță pentru Managementul obiectivului de investiție, s-a realizat prin achiziție directă-anunț publicitar cu o valoare estimată de 35.704,74 lei cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică de furnizare nr. 253/78026/11.08.2020 încheiat între Municipiul Brașov și SC ESSOR INNOVATION SRL, în valoare de 23.800 lei cu TVA.
  • Achiziția de servicii de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă, pe durata elaborării proiectului și a realizării lucrărilor, s-a realizat prin achiziție directă- anunț publicitar cu o valoare estimată de 26.299,00 cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică de furnizare nr. 241/75447/04.08.2020 încheiat între Municipiul Brașov și SC Acteon Consulting S.R.L., în valoare de 22.253 lei cu TVA.
  • Achiziția pentru servicii de verificare proiect tehnic, s-a realizat prin achiziție directă-anunț publicitar cu o valoare estimată de 23.251,29 cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică de furnizare nr.14/9699/28.01.2021 încheiat între Municipiul Brașov și SAT CCH DEVELOPMENT SRL, în valoare de 11.800 lei cu TVA.
  • Achiziția de serviciilor de audit financiar, s-a realizat prin achiziție directă-anunț publicitar cu o valoare estimată de 17.850 cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică de furnizare nr. 23/14397/09.02.2021 încheiat între Municipiul Brașov și PREMIER SOFT AUDIT SRL, în valoare de 3.391,50 lei cu TVA.
  • Furnizarea de produse și servicii de informare și publicitate a proiectului, s-a realizat prin achiziție directă-anunț publicitar cu o valoare estimată de 29.750,00 cu TVA. A fost semnat contractul de achiziție publică de furnizare nr. 284/09.09.2020 încheiat între Municipiul Brașov și SC COSON MEDIA SRL în valoare de 11.162,63 lei cu TVA.
  Stadiul lucrărilor

  În data de 10.06.2021, Primăria Municipiului Brașov a emis către asocierea ROMFIT Grup SRL- lider și HAR & H SRL- asociat, ordinul de începere pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiții Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov -Colegiul Tehnic Transilvania, corp A.

  Durata de execuție lucrări: 15 luni

  Informarea și publicitatea proiectului

  În cadrul activității de informare de informare și publicitate a proiectului au fost realizate următoarele materiale:

  • Comunicat de presă on-line postat pe newsbv.ro – Aviz ADR Centru nr. 1472/21.03.2020;
  • Panou temporar amplasat la sediul Colegiul Tehnic Transilvania-Aviz ADR Centru nr. 1472/21.03.2020;

  A fost publicata o informare despre proiect pe site-ul primariei municipiului Brasov https://www.brasovcity.ro/ro/primaria/proiecte_europene_in_implementare.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5471/08.05.2020.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Calinschi Bianca- şef serviciu Investiţii
  Tel: +4 0268 416550
  Email: invest@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  SISTEM CENTRALIZAT DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL TRAFICULUI ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul:  ”Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Braşov”, cod SMIS 127411, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5167 din 09.03.2020 modificat prin Actul Adițional nr.1/22.07.2022 și Actul Adițional nr.2/05.07.2023

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 65 de luni, respectiv între data 01.08.2018 şi data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 32.159.144,66 lei din care:

  • 31.196,63 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 177.217,13 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 156.515,57 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 463,93 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului (2%)
  •  185.948,03 lei valoare neeligibilă.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului constă în creşterea atractivităţii transportului public prin asigurarea unui management eficient al traficului, în vederea prioritizării transportului public la nivelul Municipiului Braşov, cu efect direct asupra diminuării emisiilor poluante cauzate de mijloacele de transport privat. Prin creşterea atractivităţii sistemului de transport public se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane şi scăderea nivelului de congestie şi poluare chimică şi fonică generate de transportul privat. Astfel, se estimează că proiectul va genera o scădere a emisiilor de CO2 precum şi al altor emisii precum NOx, PM10, etc. Proiectul contribuie la scăderea emisiilor de CO2 din municipiul Braşov provenite din transportul privat, prin creşterea numărului de persoane care renunţă a se deplasa în municipiul Braşov cu mijloace de transport personale motorizate, în favoarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun.

  Proiectul face parte dintr-o abordare complexă care vizează creşterea calităţii sistemului de transport public şi încurajarea locuitorilor Municipiului Braşov de a utiliza transportul public în defavoarea transportului privat cu vehicule personale. În această abordare integrată sunt incluse următoarele proiecte prioritare in cadrul POR, axa 4.1:

  • Achiziţia de mijloace de transport moderne
  • Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov şi trotuare adiacente
  • Infrastructura de garaj pentru transport public
  • Amenajarea staţiilor pentru călători
  • Terminal transport urban Gara Brasov
  • Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati complementare – Traseu 1
  • Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public Ca urmare a implementării acestui pachet de proiecte/ intervenţii se estimează că aproximativ 2% din deplasările efectuate în prezent cu mijloace de transport private (poluante, nesustenabile) vor fi efectuate cu sistemul de transport public.

  Proiectul contribuie atat la atingerea obiectivelor PMUD cât şi a obiectivului specific 4.1 din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Gestionarea traficului aferent transportului public prin implementarea unor măsuri complementare şi subsisteme tehnice: subsistem de prioritizare a transportului public şi coordonare rutieră, subsistem de monitorizare şi analiză video, instalarea de echipamente de semaforizare/semnalizare în intersecţii, instalarea unor puncte fixe pentru realizarea măsurătorilor din trafic, în zonele aglomerate
  2. Realizarea un centru de monitorizare şi control al traficului în vederea asigurării fluidizării şi prioritizării traficului aferent transportului public
  3. Optimizarea utilizării parcărilor, inclusiv prin reglementarea politicii parcărilor
  4. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin încurajarea deplasărilor cu mijloacele de transport în comun, în detrimentul deplasării cu autoturismele personale (în varianta cu proiect, faţă de varianta fără proiect).
  Rezultate așteptate generale
  • Rezultat așteptat general:
   • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an)
   • Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători (nr. pasageri)
    Rezultat așteptat legat de activitățile proiectului:
   • Sistem de monitorizare și control al traficului creat.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Vlad Gabriela-Dana – Director executiv Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii
  Tel: +4 0268 405000
  Email: dtise@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  CONSTRUIRE PARK & RIDE – BARTOLOMEU

  Program finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Construire park & ride – Bartolomeu”, cod SMIS 126992, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5159/09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 68 de luni, respectiv între data 01.05.2018 şi data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 139.917.591,05 lei din care:

  54.117.876,19 lei valoare totală eligibilă, din care:

  • 46.000.194,77 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
  • 7.035.323,88 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat
  • 1.082.357,54 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

  85.799.714,86 lei valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin încurajarea schimbării modale de la transportul privat la transportul public prin intermediul unei parcări de transfer de tip „park and ride”. Pornind de la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și de la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Brașov în care au fost evidențiate principalele deficiențe care afectează calitatea vieții și mobilitatea la nivelul Municipiului Brașov, respectiv poluarea atmosferică şi fonică datorate traficului rutier motorizat, s-a stabilit scopul proiectului –diminuarea fluxurilor motorizate de pe reţeaua stradală şi reducerea cererii de locuri de parcare din municipiul Braşov prin facilitarea accesului populaţiei la sistemul de transport public şi/sau nemotorizat.
  Parcarea de transfer va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe reţeaua stradală a municipiului, decongestionarea traficului şi reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu, consecinţe ce se vor concretiza în reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul municipiului Braşov. În aceste condiţii, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât şi obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Construirea unei parcări de transfer de tip „park and ride” pe o suprafaţă de circa 6.000 mp, regim de înălţime -2S+P+1E, pentru un număr de aproximativ 700 de locuri de parcare.
  2. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 0,62% în primul an de operare a investiţiei.
  3. Creşterea numărului de pasageri cu transportul în comun cu 2,61% în primul an de operare a investiţiei.
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,28% în primul an de operare a investiţiei.
  Rezultate așteptate
  • Creşterea estimată a numărului de locuri de parcare de transfer de tip „park and ride” (nr./nr.locuri) 1/700, valoarea estimată la finalul implementării proiectului.
  • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an, 1,48 în primul an de după finalizarea implementării proiectului şi 1,86 în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare.
  • Creşterea estimată a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr. persoane), 365 persoane în primul an de după finalizarea implementării proiectului şi 730 persoane în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare.
  • Creşterea estimată a numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri), 301855 pasageri în primul an de după finalizarea implementării proiectului şi cu 711750 pasageri în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare.
  • Scăderea estimată a numărului de deplasări cu autoturismul (nr. deplasari/an), cu 71175 deplasări în primul an de după finalizarea implementării proiectului şi cu 449315 deplasări în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare.
  • Plantarea de arbori şi arbusti (nr.), aceasta se va face în lungul traseului pietonal pe lângă Park&Ride, atât la nivelul cotei terenului amenajat cât şi la nivelul gabioanelor propuse, creşterea anuală cu 200 plantări, valoarea estimată la finalul implementării proiectului.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Gal Mihaela Delia
  Tel: +4 0268 416550
  Email: mihaela.gal@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  CONSTRUIRE GRADINIȚE ÎN ZONA TRACTORUL CORESI

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/296/4/4/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul Construire grădinițe în zona Tractorul Coresi, cod SMIS 127287, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/296/4/4/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.4: Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formarea profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4: Creșterea calității infrastructurii în vederea accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5183 / 09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 51 de luni, respectiv între data 19.09.2017 şi data 30.11.2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect
   Valoarea totală a proiectului este de 7.888.352,11 lei din care:

  • 7.801.083,20 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 6.630.920,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 1.014.140,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 156.021,72 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • 87.268,91 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”, încadrându-se în obiectivul Priorității de investiții 4.4. „Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”.
  Educația reprezintă un factor cheie al dezvoltării societății și ea începe de la vârste foarte mici (sub 5 ani). Actul educațional preșcolar nu se poate desfășura fără o infrastructură specială, dotată corespunzător, prin care serviciile prestate de autorități să se poată ridica la nivelul exigențelor actuale. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Autoritățile locale la nivelul UAT Municipiul Brasov au conștientizat importanța și necesitatea unei astfel de investiții și au inclus construirea de creșe și grădinițe între prioritățile Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. Realizarea celor două obiective de investiție va contribui la consolidarea rolului orașului Brașov ca motor de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării acesteia. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea obținerii unor rezultate educaționale mai bune, în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Realizarea unei clădiri cu funcțiunea de grădiniță, situată pe str. Str. Ioan Popasu nr. 15 din municipiul Brașov, care să îndeplinească cerințele calitative, funcționale și specifice acestei utilizări, în conformitate cu reglementările și în vigoare.
  2. Mansardarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11, situată pe Str. Tudor Vladimirescu nr. 33 din municipiul Brașov, în vederea eliminării supraaglomerării spațiilor pentru desfășurarea procesului educațional și asigurării unor condiții de siguranță și securitate adecvate pentru copiii înscriși la grădiniță.
  3. Creșterea cu 170 de locuri a numărului de locuri în grădinițe în cartierul Tractorul din municipiul Brașov, din care 90 de locuri în grădinița nou construită pe Str. Ioan Popasu nr. 15, și 80 de locuri în grădinița situată pe Str. Tudor Vladimirescu.
  4. Crearea a 20 locuri de muncă în faza de operare a celor două obiective de investiție.
  Rezultate așteptate

  1. Creștrerea capacității de învățământ pentru educația preșcolară.
  Propunerea construirii unei grădinițe în cartierul Tractorul Coresi, având Sc=279 mp și Sd=763 mp, vine în întâmpinarea nevoilor părinților care lucrează, locuiesc în acest cartier în plină dezvoltare al orașului Brașov și optează pentru această soluție de educație, supraveghere și îngrijire a copiilor de vârstă prescolară. Noua grădiniță care se va construi în cartierul Tractorul Coresi va asigura spațiul necesar desfășurării în bune condiții a actului educațional, urmărind realizarea unui spațiu flexibil, cu funcțiuni bine definite ca amplasament, pentru a sprijini astfel desfășurarea procesului instructiv educativ de implementarea metodelor pedagogice cele mai moderne. Construcția va asigura îndeplinirea standardelor moderne de educație, sprijinirea copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacitate și abilități necesare viitoarei activități școlare, înlesnind, de asemenea, implicarea părinților/ reprezentanților legali în activități sociale.
  Mansardarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 11 va contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și microclimat oferite copiilor, precum și la asigurarea conformării la exigențele legislative actuale în ceea ce priveste implementarea măsurilor obligatorii necesare prevenirii și stingerii incendiilor și a asigurării unor condiții de siguranță și securitate crescute pentru preșcolarii înscriși la această grădiniță. Construcția existentă are Sc=711,61 mp și Sd=1645 mp, în regim de înălțime Sp+P+E, și funcționează în prezent cu 8 clase, în care sunt înscriși 220 de preșcolari. După realizarea investiției, Sd va crește la 2356,61 mp, adăugându-se alte 4 clase, astfel încât numărul total de preșcolari înscriși la grădiniță va crește la 300.
  2. Creșterea numărului de beneficiari ai infrastructurii de educație:
  În urma implementării proiectului, va crește cu 170 de locuri numărul de locuri în grădinițe în cartierul Tractorul din municipiul Brașov și se vor crea 20 de locuri noi de muncă.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect – Gal Mihaela Director Executiv Adjunct
  Tel: +4 0268 416550
  Email: invest@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REALIZARE INFRASTRUCTURĂ INTEGRATĂ PENTRU TRAFIC PIETONAL ŞI CICLISM CU FACILITĂŢI COMPLEMENTARE- TRASEU 1

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal şi ciclism cu facilităţi complementare- Traseu 1”, cod SMIS 126994, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5156/09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data 01.08.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 8.137.245,34 lei din care:

  • 7.127.377,90 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 6.058.271,24 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 926.559,10 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat
   • 142.547,56 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile este de 1.009.867,44 lei
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate şi reducerea deplasărilor cu autoturismele personale. Planul de mobilitate urbană durabilă al Polului de Creştere Braşov a analizat evoluţia viitoare a mobilităţii urbane din perspectiva a două scenarii, astfel: – scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate până la momentul elaborării PMUD, fapt ce va duce la scăderea calităţii vieţii prin lipsa de măsuri care să contracareze efectele creşterii numărului de vehicule private, degradării calităţii din sistemul de transport public, etc – scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gândite sinergic, într-o abordare integrată a mobilităţii la nivelul municipiului Braşov, prin care se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului în paralel cu încurajarea şi sprijinirea transportului public şi a modurilor nemotorizate de transport, obţinându-se astfel reducerea emisiilor GES şi a poluării fonice la nivelul municipiului. Investiţiile în construirea unei infrastructuri integrate pentru ciclism şi trafic pietonal se încadrează în scenariul „a face ceva”, astfel că prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate, în paralel cu măsuri/proiecte complementare care vizează creşterea atractivităţii transportului public şi descurajarea utilizării autoturismelor private va contribui direct la reducerea traficului auto şi a emisiilor GES din municipiul Braşov. În aceste condiţii, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât şi obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 6km şi reabilitarea a 1135mp de trotuare;
  2. Creşterea numărului de biciclişti cu 10,18% şi a numărului de pietoni cu 11,19% în primul an de operare a investiţiei;
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 2,3% în primul an de operare a investiţiei;
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 1,04 tCO2 în primul an de operare a investiţiei;
  Rezultate așteptate

  Prin implementarea prezentului proiect, va fi realizată o infrastructură dedicată modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos), prin utilizarea cărora vor fi atinse următoarele rezultate:
  – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare în defavoarea transportului cu autoturismul personal;
  – Reducerea nivelului de zgomot, în comparaţie cu mijloacele clasice de transport în comun şi reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili;
  – Reducerea transportului privat şi creşterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos). Soluţia tehnică prevede echipamente automatizate în punctele de parcare şi bike sharing. Aceste staţii nu necesită operator uman.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect: Marilena Manolache
  Tel: +4 0268 416550
  E-mail: marilena.manolache@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.roInvestim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REALIZARE INFRASTRUCTURĂ INTEGRATĂ PENTRU TRAFIC PIETONAL ŞI CICLISM CU FACILITĂŢI COMPLEMENTARE – TRASEU 2

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal şi ciclism cu facilităţi complementare – Traseu 2, cod SMIS 126995, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR/182/4/1/, componenta 1: POR/2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5154 / 09.03.2020.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 65 de luni, respectiv între data 01.08.2018 şi data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 7.624.727,25 lei din care:

  • 3.388.697,53 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 2.880.392,92, lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR
   • 440.530,66 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Buget de Stat
   • 67.773,95 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului
  • 4.236.029,72 lei valoare neeligibilă.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor GES în municipiul Braşov prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate şi reducerea deplasărilor cu autoturismele personale. Planul de mobilitate urbană durabilă al Polului de Creştere Braşov a analizat evoluţia viitoare a mobilităţii urbane din perspectiva a două scenarii, astfel: – scenariul „a face minimum” presupune exclusiv realizarea/finalizarea proiectelor angajate până la momentul elaborării PMUD, fapt ce va duce la scăderea calităţii vieţii prin lipsa de măsuri care să contracareze efectele creşterii numărului de vehicule private, degradării calităţii din sistemul de transport public, etc – scenariul „a face ceva” propune implementarea unor proiecte gândite sinergic, într-o abordare integrată a mobilităţii la nivelul municipiului Braşov, prin care se urmăreşte descurajarea utilizării autoturismelor personale pentru deplasarea pe raza municipiului în paralel cu încurajarea şi sprijinirea transportului public şi a modurilor nemotorizate de transport, obţinându-se astfel reducerea emisiilor GES şi a poluării fonice la nivelul municipiului. Investiţiile în construirea unei infrastructuri integrate pentru ciclism şi trafic pietonal se încadrează în scenariul „a face ceva”, astfel că prin creşterea atractivităţii modurilor de transport nemotorizate, în paralel cu măsuri/proiecte complementare care vizează creşterea atractivităţii transportului public şi descurajarea utilizării autoturismelor private va contribui direct la reducerea traficului auto şi a emisiilor GES din municipiul Braşov. În aceste condiţii, proiectul răspunde atât obiectivelor PMUD cât şi obiectivului specific al PI4e din POR 2014-2020 care vizează „reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Modernizarea reţelei de piste de biciclete prin construirea unui traseu de piste de biciclete în lungime de 4 km şi reabilitarea a 8015mp de trotuare;
  2. Creşterea numărului de biciclişti cu 11,01% şi a numărului de pietoni cu 16.38% în primul an de operare a investiţiei;
  3. Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,95 % în primul an de operare a investiţiei;
  4. Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 2.49 tone echivalent CO2/an (aproximativ 7.87% fata de anul de baza) în primul an de operare a investiţiei.
  Rezultate așteptate

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:
  Prin implementarea acestui proiect va fi realizată o infrastructură dedicată modurilor active de deplasare (mersul cu bicicleta şi mersul pe jos), prin utilizarea cărora vor fi atinse următoarele rezultate:
  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin utilizarea modurilor active de deplasare în defavoarea transportului cu autoturismul personal;
  Reducerea nivelului de zgomot, în comparaţie cu mijloacele clasice de transport în comun şi reducerea consumului de resurse primare din combustibili fosili;
  Reducerea transportului privat şi creșterea nivelului de utilizare a modurilor active de deplasare (mersul cu bicicletă şi mersul pe jos). Soluția tehnică prevede echipamente automatizate în punctele de parcare şi bike sharing. Aceste staţii nu necesită operator uman.

  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect: Marilena Manolache
  Tel: +4 0268 416550
  E-mail: marilena.manolache@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro
  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  AMENAJARE BENZI DEDICATE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV ȘI TROTUARE ADIACENTE

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov implementează proiectul cu titlul „Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Brașov și trotuare adiacente”, cod SMIS 126993, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu numărul POR /182/4/1, componenta 1: POR /2017/4/4.1/1, aferent Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședintă de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Unitatea administrativ teritorială Municipiul Brașov, conform Contract de finanțare nr. 5019/23.12.2019.

  Perioada de implementare

  Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni, respectiv între data 01.06.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 21.033.376,79 lei din care:

  14.140.549,35 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

  2.162.672,20 lei valoare eligibila nerambursabilă din Buget de Stat

  332.718,85 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului

  4.397.436,39 lei cheltuieli neeligibile.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea atractivității transportului public din Municipiul Brașov, prin amenajarea de benzi dedicate și trotuare adiacente, cu efect pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat. Pornind de la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și de la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Brașov în care au fost evidențiate principalele deficiențe care afectează calitatea vieții și mobilitatea la nivelul Municipiului Brașov, respectiv poluarea atmosferică și fonică datorate traficului rutier motorizat s-a stabilit scopul proiectului – creșterea nivelului calității vieții locuitorilor din Municipiul Brașov prin îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de mediu.
  Prin creșterea atractivității sistemului de transport public se urmărește descurajarea utilizării autoturismului pentru deplasările urbane, scăderea nivelului de congestie și poluare chimică și fonică generate de transportul privat, creșterea vitezei medii de deplasare a vehiculelor de transport public de călători și implicit reducerea timpului petrecut de acestea în trafic, generând în mod direct scăderea emisiilor de echivalent CO2.

  Obiectivele specifice ale proiectului
  1. Creșterea numărului de pasageri cu 7% în ultimul an al perioadei de durabilitate a proiectului prin amenajarea de benzi dedicate transportului public;
  2. Reducerea emisiilor de echivalent CO2 cu 5,71% în cinci ani de la finalizarea proiectului;
  3. Creșterea numărului de pietoni în aria de studiu a proiectului cu 5,17% în cinci ani de la finalizarea proiectului prin amenajarea trotuarelor adiacente benzilor dedicate;
  4. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 4,24% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
  Rezultate așteptate

  Rezultate așteptate în funcție de activitățile proiectului:

  • Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/ reabilitate/extinse =16,26 km, valoare estimată la finalul implementării proiectului. Va fi configurată infrastructura rutieră pe trei trasee importante, deservite de transportul public de călători, în vederea construirii benzilor prioritare dedicate serviciului de transport public de călători. Traseele 1 și 2 propuse pentru sensul Astra-Bartolomeu și sensul Bartolomeu-Astra traversează municipiul și fac legătura între două terminale de transport public foarte importante. Traseul 3 propus pe Bdul. Victoriei, între Gara Brașov și intersecția cu Bdul. Mihail Kogălniceanu, va realiza continuizarea benzilor dedicate transportului public;
  • Lungimea/suprafața traseelor pietonale construite/modernizate/extinse =0,0047 kmp, valoare estimată la finalul implementării proiectului.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Manager de proiect: REZUȘ VIRGIL
  Tel: +4 0268 416550
  E-mail: virgil.rezus@brasovcity.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  REABILITARE ȘI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU

  Proiect finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.


  Programul Operațional Regional 2014-2020
  Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
  Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
  Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126702

  Titlul: Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu
  Solicitant – UAT MUNICIPIUL BRAȘOV
  Localizare proiect – str. Castelului, nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov, regiunea Centru.

  Durata de implementare: 52 luni, respectiv între data 15.02.2018 și data 30.05.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Obiectivul general

  • Obiectivul general al proiectului de față urmărește creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munca prin amenajarea exterioară și sistematizarea verticală la Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”.

  Obiectivele specifice al proiectului:

  • Consolidarea, reabilitarea si modernizarea clădirii corpului A si corpului B aparținând Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” si dotarea acestor spații cu echipamente si alte dotări necesare procesului de învățământ.
  • Formarea profesionala a 602 elevi, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare.

  Rezultate așteptate:

  • 1 unitate de învățământ profesional si tehnic în mediul urban reabilitata, modernizata si dotata
  • Numărul total de participanți 602 elevi, din care 602 elevi, din care la procesul de educație

  Beneficiarii direcți ai proiectului:
  De rezultatele proiectului vor beneficia direct 666 de persoane, din care:

  • 602 elevi înscriși la cursurile Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu”;
  • 48 de cadre didactice ale colegiului;
  • 7 persoane personal didactic auxiliar;
  • 9 persoane personal administrativ.

  Beneficiarii indirecți ai proiectului:

  • Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt agenții economici din municipiul Brașov, din domeniul HoReCa, turism și alimentație, textile-pielărie, care vor angaja absolvenți ai colegiului, pregătiți în specializările: tehnician designer vestimentar, coafor stilist, tehnician în turism, tehnician în industria textilă, tehnician în industria pielăriei, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, bucătar, confecționer produse textile, asistent manager unități hoteliere.

  Descrierea investiției:
  Pe amplasamentul Colegiului Tehnic Maria Baiulescu, construit în anul 1770 în cea mai veche zonă a Brașovului, există două corpuri de clădire după cum urmează:

  • CORPUL A cu regim de înălțime S+P+2E+M are suprafața construită =1.326,00 mp, suprafața desfășurată = 4.104,33 mp și suprafața utilă = 3.152,14 mp.
  • CORPUL B cu regim de înălțime S+P are suprafața construită =622.00mp, suprafața desfășurată = 921,76 mp și suprafața utilă = 733,01 mp; Corpul B este format din doua corpuri de construcții (B1 si B2), ridicate în perioade de timp diferite, respectiv 1910 (B1) si 1978 (B2), cu structuri de rezistența diferite, după reguli constructive și de calcul distincte, cu rost de tasare între ele. Deficiențele semnalate în suprastructura sunt mai ales generate de vechimea construcției și de lipsa unei întrețineri corespunzătoare: umezeala accentuată la demisol, la pardoseala și pereții din zidărie de cărămidă și beton; fisuri nesemnificative în pereții de cărămidă; igrasie la pereții de fațade, la partea inferioară; zone cu tencuială expulzată.

  Bugetul proiectului:
  Valoarea totală a proiectului este de 14.325.259,80 lei, din care 12.165.046,17 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR şi 1.860.536,47 lei finanțare nerambursabilă Buget de Stat.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 12M DEAL, BRAŞOV, IAȘI, SIBIU, SLATINA, SUCEAVA

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ – teritorială municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava, conform Ordinului de finanţare nr. 4808/24.09.2019.

  Perioada de implementare

  48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 202.154.031,35 lei, din care:

  • 173.654.031,35 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 147.605.926.66 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 22.481.424,06 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 3.566.680 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 28.500.000 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 26.846.400,00 lei, din care:

  • 23.046.400,00lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 19.589.440,00lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 2.996.032,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 460.928,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 3.800.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de transport public în municipiile reședință de județ (Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava) eficient, ecologic şi modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 60 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m (lungime minimă 11,5 m – lungime maximă 12,5 m) pentru 13 rute de transport din Municipiul Braşov, Municipiul Iaşi, Municipiul Sibiu, Municipiul Slatina şi Municipiul Suceava.
  Pentru Municipiul Braşov vor fi achiziţionate un număr de 8 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, însoţite de 3 staţii de încărcare rapidă şi 8 staţii de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe rutele: ruta 4 (4 autobuze electrice), ruta 16 (4 autobuze electrice),.
  Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă, fără etaj, caroserie CE, echipate tehnic pentru operarea în relief predominant deluros.

  Rezultate
  • Rezultate asteptate generale
  • Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.989 tone CO2/an.
   De asemenea, cresterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect
   de cca. 2.047.709 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 186.606 pasageri/an.

   Pentru Municipiul Braşov pentru cele 2 (ruta 4 şi ruta 16) reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 369 t CO2/an, iar cresterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 505.355 pasageri/an.

  • Rezultatele asteptate în funcţie de activităţile proiectului
  • Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

   • 60 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 12 m cu capacitate de minim 70 de pasageri, dintre care 8 autobuze electrice pentru municipiul Braşov , însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
   • 19 staţii de încărcare rapidă: 3 pentru mun. Brasov, 6 pentru mun. Iaşi, 3 pentru mun. Sibiu , 3 pentru mun. Slatina si 4 pentru mun. Suceava.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi programe de dezvoltare
  Tel: +4 0268 410644
  Email: bianca.kraila@brasovcity.ro

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
  Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
  Tel: +4 0372 111499
  Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • ÎN IMPLEMENTARE

  ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE 18 M, BRAȘOV, TIMIȘOARA

  Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.


  INFORMARE PROIECT

  Titlul proiectului

  Unitatea Administrativ–Teritorială Municipiul Braşov implementează, în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 18 m, Braşov, Timişoara cod SMIS 128114, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

  Beneficiar

  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de lider de parteneriat şi Unităţile Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov şi Municipiul Timişoara, conform Ordinului de finanţare nr. 4812/1.10.2019.

  Perioada de implementare

  48 luni: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2022

  Valoare proiect

  Valoarea totală a proiectului este de 226.186.231,64 lei, din care:

  • 188.847.713,65 lei valoare totală eligibilă, din care:
   • 160.520.556.61 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
   • 24.456.602,77 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
   • 3.870.554,27 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 31.920.000 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

  Valoarea aferentă activităţilor UAT Municipiul Braşov este de 47.058.550,00lei, din care:

  • 40.218.550,00 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 34.185.767,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 5.228.411,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 804.371,00 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 6.840.000,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.
  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea transportului public în municipiul Braşov şi municipiul Timişoara, prin reînnoirea mijloacelor de transport în comun de pe rutele de transport public selectate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în două moduri:

  • prin înlocuirea vechilor autobuze cu propulsie diesel cu autobuze 100% electrice cu zero emisii se elimină practic emisiile de GES de pe rutele respective;
  • prin asigurarea de condiţii superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi STI)

  prin noile vehicule, precum si prin îmbunătăţirile complementare aduse de orașe prin alte proiecte finanţate prin POR 2014 – 2020, mai mulţi locuitori din orașele respective vor utiliza transportul public, iar o parte dintre aceștia vor fi renunţat la transportul privat.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 56 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m (lungime minimă 17,5 m – respectiv maxim 18,0 m) pentru 12 rute de transport din Municipiul Braşov şi Municipiul Timişoara.
  Pentru Municipiul Braşov vor fi achiziţionate un număr de 12 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 18 m, însoţite de 4 staţii de încărcare rapidă şi 12 staţii de încărcare lentă. Autobuzele electrice vor circula pe ruta: ruta 5 (12 autobuze electrice).
  Autobuzele electrice vor fi de tip articulate, cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători.

  Rezultate
  • Rezultate așteptate generale
  • Pentru întreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 2.805 tone CO2/an.
   De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect
   de cca. 3.500.471 pasageri pe an sau în medie pentru fiecare rută din proiect 291.706 pasageri/an (respectiv, în medie pentru o ruta, 9.590 pasageri pe zi, sau 972 pasageri la ora de vârf)

   Pentru Municipiul Braşov pentru ruta 5 reducerea emisiilor (în CO2 echivalent) estimată va fi de 681t CO2/an, iar creșterea estimată a numărului de pasageri transportaţi va fi de 836.894 pasageri/an.

  • Rezultatele așteptate în funcţie de activităţile proiectului
  • Pentru întreg proiectul vor fi achiziţionate:

   • 56 de autobuze electrice cu lungimea de cca. 18 m cu capacitate de 130 de pasageri, dintre care 12 autobuze electrice pentru municipiul Braşov, însoţite de un număr egal de staţii de încărcare lentă (câte o staţie pentru fiecare autobuz electric), ce vor fi instalate la garajele / depourile unde vor fi garate noile autobuze electrice;
   • 19 staţii de încărcare rapidă: 4 pentru Municipiul Braşov, 15 pentru Municipiul Timişoara.
  Date de contact

  UAT Municipiul Braşov
  Lorincz Kraila Bianca, Şef serviciu Strategii şi programe de dezvoltare
  Tel: +4 0268 410644
  Email: bianca.kraila@brasovcity.ro

  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
  Loredana Tifiniuc, Şef Serviciu Serviciul Comunicare
  Tel: +4 0372 111499
  Email: loredana.tifiniuc@mdrap.ro

  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
  www.fonduri-ue.ro
  www.inforegio.ro
  ro-ro.facebook.com/inforegio.ro


  Municipiul Brașov
  B-dul. Eroilor, Nr. 8 Braşov, telefon/fax 0268 410644
  www.brasovcity.ro

  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.